Děkujeme vám za vaši rezer­va­ci v našem kos­me­tic­kém salo­nu! Jsme nad­še­ní, že jste si vybra­li naše služ­by pro péči o vaši krásu.

Pokud je toto Vaše prv­ní návště­va:

Milé kli­ent­ky, bohu­žel jsme byli nuce­ni při­stou­pit k zálo­hám na prv­ní ošet­ře­ní u nás (stá­lé kli­ent­ky si naše­ho času váží a na své ter­mí­ny se dosta­vu­jí včas), ale to samé bohu­žel nemů­že­me říci o nových kli­en­tech. Proto je nut­né pro­vést zálo­hu do kon­ce dneš­ní­ho dne. Prosíme, abys­te zapla­ti­li zálo­hu předem.

Prosím, vyber­te jed­nu z násle­du­jí­cích mož­nos­tí plat­by zálohy:

  1. Osobní uhra­ze­ní zálo­hy na adre­se Bokova 237, Pardubice
  2. Platba ban­kov­ním převodem 

V pří­pa­dě, že nepři­jme­me zálo­hu nebo plat­bu do sta­no­ve­né­ho ter­mí­nu, bude­me nuce­ni vaši rezer­va­ci zru­šit a uvol­nit čas pro dal­ší kli­en­ty. Chápeme, že se mohou vyskyt­nout neo­če­ká­va­né situ­a­ce, a pro­to se sna­ží­me být fle­xi­bil­ní. Pokud se ocit­ne­te v obtí­žích, kon­tak­tuj­te nás co nejdří­ve, abychom moh­li najít spo­leč­ně řešení.

Děkujeme vám za vaše poro­zu­mě­ní a za to, že jste si vybra­li naše služ­by. Těšíme se na setká­ní s vámi a poskyt­nu­tí úžas­né­ho kos­me­tic­ké­ho zážitku!

Rezervace může být bez­plat­ně zru­še­na nej­poz­dě­ji 24h před ter­mí­nem. Pokud bude rezer­va­ce zru­še­na poz­dě­ji, je vyža­do­vá­no stor­no ve výši 50% z objed­na­né služ­by. Viz. obchod­ní podmínky.

Obchodní pod­mín­ky zde: Obchodní pod­mín­ky