▪ Kosmetické ošet­ření pleti ▪ Galvanická žehlička ▪ Ultarzvukový peeling ▪ Chemický peeling ▪ Líčení ▪ Depilace
▪ Parafínový zábal ▪ P-SHINE ▪ Prodlužování řas ▪ Focení ▪Body Wraps

Body Wraps je spe­ci­ální typ zábalu, pochá­ze­jící s ame­rické Floridy. Zábal Slim je zamě­řen na cel­kové zeštíhlení, odstra­nění nad­by­tečné vody z těla, roz­hý­bání lym­fa­tic­kého sys­tému, deto­xi­kaci orga­nismu, sní­žení otoků a pocitu nafouk­lého břicha…

Informace pro klienty

Před zába­lem se dopo­ru­čuje udě­lat celo­tě­lový pee­ling, aby se účinné látky z wrapu lépe vstře­bá­valy, pro­cedura trvá 90 minut, 30 minut balení a 60 minut zábal. Po zábalu se nesmí 24 hodin mýt. Během kůry i po, se dopo­ru­čuje pít drink z aloe vera.

Kontraindikace

těho­ten­ství, kar­di­o­vasku­lární cho­roby, infekční one­moc­nění, akutní virová, bak­te­ri­ální a onko­lo­gická one­moc­nění, astma

body_wraps