▪ Kosmetické ošet­ře­ní pleti ▪ Mezoterapie pomo­ci COLLAPEN PERA ▪ Permanentní make-up (PMU ) ▪ Lash Filler PDT svě­tel­ná terapie ▪ Chemický pee­ling MEDIK8 ▪ Líčení ▪ Trvalé depilace ▪ Depilace a bra­zil­ská depilace ▪ Parafínový zábal

Body Wraps jsou tělo­vé zába­ly ve for­mě wra­pu. Metoda wra­pu pochá­zí z Americké Floridy, kde tyto zába­ly pou­ží­va­jí snad všech­ny Hollywoodské hvězdy. V USA se tato meto­da wra­pu pou­ží­vá více než 20 let.

Zábaly Body Wraps již pomoh­li stov­kám žen zís­kat lep­ší posta­vu, sho­dit pro­ble­ma­tic­ká mís­ta, kte­rá nevy­cvi­či­ly ani pra­vi­del­ným cvičením.

Okamžité úbyt­ky po samot­ném zába­lu jsou díky deto­xi­ka­ci a roz­prou­dě­ní lym­fa­tic­ké­ho sys­té­mu, kte­rý začal správ­ně pra­co­vat. Největší úbyt­ky býva­jí v oblas­tech bři­cha, pasu, hýž­dí a ste­hen. Pro ty, kte­ří trpí chro­nic­kým zadr­žo­vá­ním vody v těle jsou nej­vět­ší úbyt­ky u dol­ních kon­če­tin, rukou a břicha.

Konkrétně mnou nabí­ze­ná meto­da Body Wraps je meto­da, při kte­ré dochá­zí ke zeštíhle­ní posta­vy o 5 — 20 cm již po jed­né kúře (měře­no na 9 mís­tech na těle). Tyto výsled­ky jsou měře­ny před wra­pem, po wra­pu a v prů­bě­hu dal­ších 4 dnů.

Cena:

  • 1x ošet­ře­ní 1 490 Kč
  • 3x ošet­ře­ní 3 999 Kč
  • 6x ošet­ře­ní 6 999 Kč
  • 10x ošet­ře­ní 10 830 Kč
body_wraps