▪ Kosmetické ošet­ře­ní pleti ▪ Mezoterapie pomo­ci COLLAPEN PERA ▪ Permanentní make-up (PMU ) ▪ Lash Filler PDT svě­tel­ná terapie ▪ Chemický pee­ling MEDIK8 ▪ Líčení ▪ Trvalé depilace ▪ Depilace a bra­zil­ská depilace ▪ Parafínový zábal

Barvení obo­čí HENNOU

Vyzkoušejte jedi­neč­nost Bio Henny Premium a nech­te své obo­čí zvý­raz­nit
Vytvarovaný a upra­ve­ný vzhled Vám vydr­ží cca 3–6 týd­nů, poté dopo­ru­ču­ji úpra­vu a bar­ve­ní hen­nou obnovit.


Výhody bar­ve­ní Bio Hennou Premium :

 • pomů­že zakrýt nedo­ko­na­los­ti ve tva­ru obočí
 • zlep­ší struk­tu­ru chloupků
 • vytvo­ří zdra­vý lesk obočí
 • uleh­čí kaž­do­den­ní péči
 • pří­rod­ní slo­že­ní — bez peroxidu
 • vyži­vu­je a zpevňuje
 • širo­ká šká­la barev­ných odstínů
 • vydr­ží déle, než kla­sic­ké bar­vy (až 10 dní na kůži a 4–6 týd­nů na chloupcích)
 • při pra­vi­del­né apli­ka­ci pod­po­ru­je růst chloupků


Doba apli­ka­ce 60 min


DOPORUČENÁ DOMÁCÍ PÉČE PO APLIKACI BIO HENNY:

 • po apli­ka­ci se nesmí obo­čí mecha­nic­ky narušovat
 • 24h po apli­ka­ci obo­čí nevy­sta­vo­vat kon­tak­tu s vodou (ani nad­měr­né vlh­kos­ti, páře ..), nena­vště­vo­vat sau­nu, solári­um, neo­pa­lo­vat se
 • nepo­u­ží­vat pee­ling v oblas­ti očí
 • nena­ná­šet krémy na obočí
 • neod­li­čo­vat si obo­čí pro­střed­ky k odlí­če­ní na bázi oleje
 • opa­ku­je­me opět nejdří­ve po měsíci
 • pro pod­po­ru výdr­že bar­vy apli­ko­vat spe­ci­ál­ní Bio Brow Oil (exklu­ziv­ně k zakou­pe­ní v salónu)