▪ Kosmetické ošet­ře­ní pleti ▪ Mezoterapie pomo­ci COLLAPEN PERA ▪ Permanentní make-up (PMU ) ▪ Lash Filler PDT svě­tel­ná terapie ▪ Chemický pee­ling MEDIK8 ▪ Líčení ▪ Trvalé depilace ▪ Depilace a bra­zil­ská depilace ▪ Parafínový zábal

CHEMICKÝ PEELING MEDIK8

Pro koho:‭ ‬
Pro muže i ženy, ‬jaké­ho­ko­li věku‭.‭ ‬Pro všech­ny typy ple­ti‭ ‬– jak‭ ‬pro suchou pokož­ku s pro­je­vy stár­nu­tí,‭ ‬tak i pro mla­dou mast­něj­ší či akno­z­ní pleť.

Chemický pee­ling před­sta­vu­je žáda­né a záro­veň vel­mi šetr­né kos­me­tic­ké ošet­ře­ní.‭ ‬Kombinované a Mono‭ ‬che­mic­ké‭ ‬pee­lin­gy od brit­ské lékař­ské znač­ky‭ ‬Medik8,‭ ‬před­sta­vu­jí efek­tiv­ní obno­vu­jí­cí řeše­ní ple­ti.‭ ‬Cílem pee­lin­gu je omla­ze­ní a roz­jas­ně­ní ple­ti,‭ ‬vyhla­ze­ní vrá­sek,‭ ‬odstra­ně­ní pig­men­to­vých skvrn,‭ ‬drob­ných jiz­vi­ček a akné.‭ ‬Principem ošet­ře­ní je nastar­to­vat v ple­ti postup­nou obmě­nu povr­cho­vých buněk.‭ ‬Po odstra­ně­ní zni­če­né vrst­vy pokož­ky půso­bí pleť zdra­vě­ji a svě­že­ji již po prv­ním zákroku.

‬Pro doko­na­lý výsle­dek se dopo­ru­ču­je pro­vést‭ ‬3–6‭ ‬ošet­ře­ní v řadě,‭ ‬1x ošet­ře­ní kaž­dých‭ ‬10‭ ‬až‭ ‬14‭ ‬dní.‭

Po apli­ka­ci pee­lin­gu může být pokož­ka mír­ně zrů­žo­vě­lá až čer­ve­ná,‭ ‬může se obje­vit‭ ‬i‭ ‬mír­ný otok.‭ ‬Hojení trvá něko­lik dnů,‭ ‬v závis­los­ti na zvo­le­né síle pee­lin­gů.‭ ‬Bezprostředně po ošet­ře­ní je nut­né vyhý­bat se slu­neč­ní­mu záře­ní a soláriu.

V den plá­no­va­né apli­ka­ce pee­lin­gu nesmí pro­bí­hat na ošet­řo­va­ných mís­tech žád­né‭ ‬viro­vé kož­ní one­moc­ně­ní‭ ‬(opary,bradavice atd.‭)‬ Nedoporučuje se v době těhotenství.

Před ošet­ře­ním je nut­ná kon­zul­ta­ce‭ ‬po před­cho­zí domluvě.