▪ Kosmetické ošet­ře­ní pleti ▪ Mezoterapie pomo­ci COLLAPEN PERA ▪ Permanentní make-up (PMU ) ▪ Lash Filler PDT svě­tel­ná terapie ▪ Chemický pee­ling MEDIK8 ▪ Líčení ▪ Trvalé depilace ▪ Depilace a bra­zil­ská depilace ▪ Parafínový zábal

Chemický pee­ling je kos­me­tic­ký postup zalo­že­ný na apli­ka­ci enzy­mu nebo che­mic­ké­ho exfo­li­an­tu na pokož­ku s cílem vyvo­lat říze­né odumí­rá­ní epi­der­mis nebo der­mál­ních buněk, což vede k odstra­ně­ní nedo­ko­na­los­tí ple­ti a vylep­še­ní její struk­tu­ry. Jde rela­tiv­ně o jed­no­du­chou léčbu pou­ží­va­nou ke kos­me­tic­ké­mu ošet­ře­ní mno­ha sta­vů pokož­ky, jako jsou jizvy po akné, před­čas­né stár­nu­tí pokož­ky nebo nad­měr­ná pigmentace.

Povrchové pee­li­gy Medik8 mají tako­vé slo­že­ní, kte­ré se zamě­řu­je na kon­krét­ní pro­blémy ple­ti. Jsou vyni­ka­jí­cí vol­bou pro ty, kdo hle­da­jí nej­lep­ší výsled­ky s mini­mál­ní­mi „ved­lej­ší­mi účin­ky“. Pro dosa­že­ní maxi­mál­ních výsled­ků se dopo­ru­ču­je 6 ošet­ře­ní po sobě v inter­va­lu 1–2 týdny.

V saló­nu nabí­zím che­mic­ký pee­ling v širo­kém spektru:

betaPeel- reduk­ce akné
whitePeel- reduk­ce pig­men­ta­cí, sjed­no­ce­ní tónu ple­ti
agePeel- reduk­ce jem­ných vrá­sek a rýh
eyePeel – jedi­ný pee­ling na trhu na vyhla­ze­ní jem­ných vrá­sek kolem očí

Příprava ple­ti pro che­mic­ký pee­ling a uži­teč­né infor­ma­ce:
Příprava ple­ti je nezbyt­ná pro zís­ká­ní nej­lep­ších mož­ných výsled­ků. Je pro­ká­zá­no, že vita­mín C a A zvy­šu­jí obno­vu buněk pokož­ky a tím sni­žu­jí dobu hoje­ní a urych­lu­jí pro­ces rege­ne­ra­ce. Dodání vita­mí­nu C a A poko­ce před ošet­ře­ním zlep­ší pro­ces hoje­ní a zajis­tí opti­mál­ní výsled­ky. Možnost kou­pě zvý­hod­ně­ných balíč­ků, dle typu che­mic­ké­ho pee­lin­gu.
Muži se v den pee­lin­gu neho­lí.
Depilace mož­ná 14 dní před ošetřením.

Jak po ošet­ře­ní postu­po­vat a nepo­stu­po­vat:
- jem­ně ošet­ře­te pokož­ku (žád­né žín­ky ani hou­bič­ky na tvář)
- omez­te dobu poby­tu ven­ku (aby se mini­ma­li­zo­va­lo vysta­ve­ní slun­ci)
- pou­ží­vej­te ochran­ný fak­tor (mini­mál­ně SPF 30)
- pou­ží­vej­te anti­o­xidn­ty a spe­ci­ál­ní kos­me­tic­ké pro­duk­ty (C‑Tetra, Retinol 3TR, Hydr8 Day XD, Hydr8 Day)
- neo­lu­puj­te se, neškrá­bej­te ani neod­dě­luj­te olu­pu­jí­cí se kůži, nech­te ji sloup­nout při­ro­ze­ně
- nechoď­te na pří­mé slun­ce, ani do solária
- nepo­u­ží­vej­te ple­ťo­vé mas­ky
- nepo­u­ží­vej­te samo­o­pa­lo­va­cí pří­prav­ky
- nepo­u­ží­vej­te žád­né kos­me­tic­ké pro­duk­ty, kte­ré by moh­ly dráž­dit vaši kůži
- neod­stra­ňuj­te si chloup­ky (žád­ným zbů­so­bem)
- nenos­te těs­né čelen­ky nebo klo­bou­ky
- je vhod­né nekou­řit, pro­to­že by se tím moh­lo sní­žit hoje­ní a moh­lo by dojít ke vzni­ku infek­ce
- muži se mohou po cca 3 dnech oholit

Kontraindikace:
- těhot­né nebo kojí­cí ženy
- aler­gie na někte­rou ze slo­žek
- chro­nic­ké one­moc­ně­ní jater nebo led­vin
- aktiv­ní viro­vá, bak­te­ri­ál­ní nebo plís­ňo­vá infek­ce
- pří­tom­nost hlu­bo­kých jizev
- znač­ná imu­no­supre­se
- Ehlers-Danlos syn­drom
- Sklerodermie nebo kolage­no­vé vasku­lár­ní one­moc­ně­ní-uží­vá­ní pří­prav­ku Accutane v posled­ních 6ti měsí­cích
- pří­tom­nost rako­vi­ny obli­če­je
- nádo­ro­vé onemocnění

Enzymatický pee­ling před­sta­vu­je vhod­nou alter­na­ti­vu che­mic­ké­ho pee­lin­gu u kli­en­tů s jem­nou a vel­mi ten­kou pokož­kou. Je založ­ný na apli­ka­ci exfo­li­an­tu trá­ví­cí­ho enzy­mu na pleť s cílem vyvo­lat říze­né odumí­rá­ní nej­vyš­ší vrst­vy epi­der­mis (odum­ře­lých) kož­ních buněk. To vede k vylep­še­ní struk­tu­ry, roz­zá­ře­ní a pro­jas­ně­ní pokožky.Jednou z hlav­ních výhod enzy­ma­tic­ké­ho pee­lin­gu je jeho vhod­nost pro pře­cit­li­vě­lou a etnic­kou pokožku.

Výhody enzy­ma­tic­ké­ho pee­lin­gu:
-jem­ná, nedráž­di­vá exfo­li­a­ce bez pou­ži­tí kyse­lin
- žád­né vidi­tel­né znám­ky olu­po­vá­ní kůže
- téměř nulo­vá pra­cov­ní neschop­nost
- pocit ze skvě­lé­ho ošet­ře­ní
- vhod­né pro všech­ny typy ple­ti, zejmé­na pro citlivou

Ošetření obsa­hu­je:
- odlí­če­ní ošet­řo­va­né čás­ti, odmaš­tě­ní, naná­še­ní che­mic­ké­ho pee­lin­gu, neutra­li­za­ce, hyd­ra­tač­ní krém určen po che­mic­kém peelingu

Možnost zakou­pe­ní zvý­hod­ně­ných balíč­ků pří­prav­ků před i po ošet­ře­ní che­mic­kým peelingem.