▪ Kosmetické ošet­ření pleti ▪ Galvanická žehlička ▪ Ultarzvukový peeling ▪ Chemický peeling ▪ Líčení ▪ Depilace
▪ Parafínový zábal ▪ P-SHINE ▪ Prodlužování řas ▪ Focení ▪Body Wraps

 
 
Chemický pee­ling je kos­me­tický postup zalo­žený na apli­kaci enzymu nebo che­mic­kého exfo­li­antu na pokožku s cílem vyvo­lat řízené odumí­rání epi­der­mis nebo der­mál­ních buněk, což vede k odstra­nění nedo­ko­na­lostí pleti a vylep­šení její struk­tury. Jde rela­tivně o jed­no­du­chou léčbu pou­ží­va­nou ke kos­me­tic­kému ošet­ření mnoha stavů pokožky, jako jsou jizvy po akné, před­časné stár­nutí pokožky nebo nad­měrná pigmentace.

Povrchové pee­ligy Medik8 mají takové slo­žení, které se zamě­řuje na kon­krétní pro­blémy pleti. Jsou vyni­ka­jící vol­bou pro ty, kdo hle­dají nej­lepší výsledky s mini­mál­ními „ved­lej­šími účinky“. Pro dosa­žení maxi­mál­ních výsledků se dopo­ru­čuje 6 ošet­ření po sobě v inter­valu 1–2 týdny.

V salónu nabí­zím che­mický pee­ling v širo­kém spektru:

beta­Peel– redukce akné
whi­te­Peel– redukce pig­men­tací, sjed­no­cení tónu pleti
age­Peel– redukce jem­ných vrá­sek a rýh
eye­Peel – jediný pee­ling na trhu na vyhla­zení jem­ných vrá­sek kolem očí

Příprava pleti pro che­mický pee­ling a uži­tečné infor­mace:
Příprava pleti je nezbytná pro zís­kání nej­lep­ších mož­ných výsledků. Je pro­ká­záno, že vita­mín C a A zvy­šují obnovu buněk pokožky a tím sni­žují dobu hojení a urych­lují pro­ces rege­ne­race. Dodání vita­mínu C a A pokoce před ošet­ře­ním zlepší pro­ces hojení a zajistí opti­mální výsledky. Možnost koupě zvý­hod­ně­ných balíčků, dle typu che­mic­kého pee­lingu.
Muži se v den pee­lingu neholí.
Depilace možná 14 dní před ošetřením.

Jak po ošet­ření postu­po­vat a nepo­stu­po­vat:
– jemně ošet­řete pokožku (žádné žínky ani hou­bičky na tvář)
– omezte dobu pobytu venku (aby se mini­ma­li­zo­valo vysta­vení slunci)
– pou­ží­vejte ochranný fak­tor (mini­málně SPF 30)
– pou­ží­vejte anti­o­xidnty a spe­ci­ální kos­me­tické pro­dukty (C-Tetra, Retinol 3TR, Hydr8 Day XD, Hydr8 Day)
– neo­lu­pujte se, neškrá­bejte ani neod­dě­lujte olu­pu­jící se kůži, nechte ji sloup­nout při­ro­zeně
– nechoďte na přímé slunce, ani do solária
– nepo­u­ží­vejte ple­ťové masky
– nepo­u­ží­vejte samo­o­pa­lo­vací pří­pravky
– nepo­u­ží­vejte žádné kos­me­tické pro­dukty, které by mohly dráž­dit vaši kůži
– neod­stra­ňujte si chloupky (žád­ným zbů­so­bem)
– nenoste těsné čelenky nebo klo­bouky
– je vhodné nekou­řit, pro­tože by se tím mohlo sní­žit hojení a mohlo by dojít ke vzniku infekce
– muži se mohou po cca 3 dnech oholit

Kontraindikace:
– těhotné nebo kojící ženy
– aler­gie na někte­rou ze slo­žek
– chro­nické one­moc­nění jater nebo led­vin
– aktivní virová, bak­te­ri­ální nebo plís­ňová infekce
– pří­tom­nost hlu­bo­kých jizev
– značná imu­no­suprese
– Ehlers-Danlos syn­drom
– Sklerodermie nebo kolage­nové vasku­lární onemocnění-užívání pří­pravku Accutane v posled­ních 6ti měsí­cích
– pří­tom­nost rako­viny obli­čeje
– nádo­rové onemocnění

Enzymatický pee­ling před­sta­vuje vhod­nou alter­na­tivu che­mic­kého pee­lingu u kli­entů s jem­nou a velmi ten­kou pokož­kou. Je založný na apli­kaci exfo­li­antu trá­ví­cího enzymu na pleť s cílem vyvo­lat řízené odumí­rání nej­vyšší vrstvy epi­der­mis (odum­ře­lých) kož­ních buněk. To vede k vylep­šení struk­tury, roz­zá­ření a pro­jas­nění pokožky.Jednou z hlav­ních výhod enzy­ma­tic­kého pee­lingu je jeho vhod­nost pro pře­cit­li­vě­lou a etnic­kou pokožku.

Výhody enzy­ma­tic­kého pee­lingu:
–jemná, nedráž­divá exfo­li­ace bez pou­žití kyse­lin
– žádné vidi­telné známky olu­po­vání kůže
– téměř nulová pra­covní neschop­nost
– pocit ze skvě­lého ošet­ření
– vhodné pro všechny typy pleti, zejména pro citlivou

Ošetření obsa­huje:
– odlí­čení ošet­řo­vané části, odmaš­tění, naná­šení che­mic­kého pee­lingu, neutra­li­zace, hyd­ra­tační krém určen po che­mic­kém peelingu

Možnost zakou­pení zvý­hod­ně­ných balíčků pří­pravků před i po ošet­ření che­mic­kým peelingem.