▪ Kosmetické ošet­ření pleti ▪ Galvanická žehlička ▪ Ultarzvukový peeling ▪ Chemický peeling ▪ Líčení ▪ Depilace
▪ Parafínový zábal ▪ P-SHINE ▪ Prodlužování řas ▪ Focení ▪Body Wraps

 
 
Depilace vos­kem se pou­žívá téměř na všechny části těla počí­naje obli­čejo­vými par­ti­emi (tváře, brada, horní ret…), přes ruce, zade­ček, třísla, oblast klína, až po nej­čas­těji depi­lo­va­nou pokožku nohou.
Při depi­laci vos­kem dochází k úpl­nému odstra­nění chloupku i s kořín­kem a díky tomu se chloupků zba­víte na mno­hem delší dobu než při kla­sic­kém holení. Efekt depi­lace vos­kem obvykle vydrží dva až šest týdnů, což je i výrazně déle než při depi­laci s pou­ži­tím depi­lač­ních krémů. Nevýhodou je, že v závis­losti na cit­li­vosti pokožky, se může jed­nat o boles­ti­vější způ­sob depi­lace (i když bolest trvá velice krát­kou dobu).

Ještě než se do depi­lace pus­títe, dopo­ru­čuje se nechat chloupky narůst na cca 3– 5 mili­me­trů, pokud máte delší, je třeba nejdříve oho­lit a pak nechat narůst do poža­do­vané délky, aby se na depi­lační pásky zachy­tili sku­tečně chloupky všechny. V den depi­lace nena­ná­šejte na depi­lo­va­nou část žádné pří­pravky na bázi tuku či oleje, aby vosk doko­
nale přilnul. Po depi­laci by jste se měli vyva­ro­vat (mini­málně 12 hodin) pobytu na pří­mém slunci, návštěvě sauny, bazénu, … Depilovaná pokožky by měla být v klidu pro svou regeneraci.

Luxusní krémové vosky LYCON - nová epilační metoda na českém trhu

LYCON je svě­to­vým líd­rem v oblasti odstra­ňo­vání chloupků vos­kem již od roku 1978 a je volen odbor­níky jako pro­dukt nej­vyšší kva­lity. Jako jediný vosk na světě obdr­žel cer­ti­fi­kaci ISO a zví­tě­zil na British Beauty Awards 2014 a 2015 v kate­go­rii epi­lač­ních pří­pravků. LYCON má věrné fanoušky mezi celebri­tami jako Victoria Beckham či Sienna Miller.

Australské kré­mové vosky LYCON s uni­kátní tech­no­lo­gií oxidu tita­ni­či­tého se apli­kují na ole­jem ošet­ře­nou pokožku, což zajiš­ťuje její 100% ochranu a péči i během epi­lace. Nemusíme se již sta­rat o jaké­ko­liv podráž­dění díky pou­žití těch nej­kva­lit­něj­ších pří­rod­ních ingre­di­encí, nízké tep­lotě tání a mimo­řád­ným výži­vo­vým vlast­nos­tem těchto vosků. Vosky jsou nezvykle pružné, ohebné a lehko ucho­pi­telné. Unikátní vosky LYCON efek­tivně odstra­ňují chloupky již od délky 1mm a vždy dosáh­nou výsledku cel­kově hladké pokožky! Celý sys­tém je navr­žen tak, aby ošet­ření bylo efek­tivní a bezbo­lestné
Přijďte vyzkou­šet LYCON – pre­cizně jem­nou epilaci.

lycon_big