▪ Kosmetické ošet­ře­ní pleti ▪ Mezoterapie pomo­ci COLLAPEN PERA ▪ Permanentní make-up (PMU ) ▪ Lash Filler PDT svě­tel­ná terapie ▪ Chemický pee­ling MEDIK8 ▪ Líčení ▪ Trvalé depilace ▪ Depilace a bra­zil­ská depilace ▪ Parafínový zábal

Depilace vos­kem se pou­žívá téměř na všech­ny čás­ti těla počí­naje obli­čejo­vými par­ti­emi (tvá­ře, bra­da, hor­ní ret…), přes ruce, zade­ček, třís­la, oblast klí­na, až po nej­čas­těji depi­lo­va­nou pokož­ku nohou.
Při depi­laci vos­kem dochá­zí k úpl­nému odstra­nění chloup­ku i s kořín­kem a díky tomu se chloup­ků zba­víte na mno­hem del­ší dobu než při kla­sic­kém hole­ní. Efekt depi­lace vos­kem obvykle vydr­ží dva až šest týd­nů, což je i výraz­ně déle než při depi­laci s pou­ži­tím depi­lač­ních krémů.

Luxusní krémové vosky LYCON - nová epilační metoda na českém trhu

LYCON je svě­to­vým líd­rem v oblas­ti odstra­ňo­vá­ní chloup­ků vos­kem již od roku 1978 a je volen odbor­ní­ky jako pro­dukt nej­vyš­ší kva­li­ty. Jako jedi­ný vosk na svě­tě obdr­žel cer­ti­fi­ka­ci ISO a zví­tě­zil na British Beauty Awards 2014 a 2015 v kate­go­rii epi­lač­ních pří­prav­ků. LYCON má věr­né fanouš­ky mezi celebri­ta­mi jako Victoria Beckham či Sienna Miller.

lycon_big

Zvažujete vyzkoušet svou první brazilskou depilaci?

Přijďte k pro­fe­si­o­ná­lo­vi s odbor­ným ško­le­ním na ten­to typ depi­la­ce. V sou­čas­né době se pro­vá­dí cca 5–6 tva­rů depi­la­ce v oblas­ti bikin. Můžeme začít s depi­la­cí třísel a s kaž­dou dal­ší návště­vou salo­nu hra­ni­ci posouvat.

Pokud se holí­te, nech­te chloup­ky před prv­ní depi­la­cí dorůst na dél­ku 4–5 mm. Pokud máte del­ší, ostří­hej­te je na dél­ku 5mm. Chloupky i při hole­ní ros­tou v růz­ných fázích. Je tedy důle­ži­té, aby všech­ny chloup­ky pro­rost­ly na pokož­ku a i ty nej­krat­ší, od dél­ky 1mm, moh­ly být do vosku při prv­ní depi­la­ci zapra­co­vá­ny. Docílíte tak del­ší­ho efek­tu hlad­ké pokož­ky. Depilaci opa­kuj­te kaž­dých 4–6 týdnů.

Indikace:

 • Pouze ty nej­kva­lit­něj­ší pří­rod­ní ingredience
 • Minimální iri­ta­ce kůže, mini­mál­ní začer­ve­ná­ní pokožky
 • Olej chrá­ní­cí a vyži­vu­jí­cí pokož­ku i během depi­la­ce – neta­há pokož­ku, men­ší bolestivost
 • Odstraňuje chloup­ky od 1 mm a to efektivně
 • Omezování výsky­tu zarůs­tá­ní chloup­ků – odstra­ně­ní s kořín­kem, nelá­me chloupky

Kontraindikace:

 • Plísňové infek­ce
 • Virové infek­ce
 • Křečové žíly
 • Nedávná ope­ra­ce, jizvy, oděr­ky a ote­vře­né rány
 • Ekzém, svrab, akné, opary
 • Diabetici ( mohou být ošet­ře­ni pou­ze s potvr­ze­ním od lékaře)

Následna péče 24–48 hodin po pro­ve­de­ném ošetření. 

Čemu se vyvarovat:

 • Horké spr­še, kou­pe­lím, saunám
 • Používání jiných pří­prav­ků na ošet­ře­ní, než těm doporučeným
 • UV záře­ní, soláriím
 • Opalovacím pří­prav­kům či nástřikům
 • Cvičení nebo pla­vá­ní – nad­měr­né poce­ní ucpe póry a může způ­so­bit zánět
 • Používání pří­liš upnu­té­ho prádla či prádla z umě­lých materiálů

ZBAVTE SE CHLOUPKŮ JEDNOU PRO VŽDY S EPILFREE

Významně zpo­ma­lit nebo zce­la zasta­vit růst chlu­pů – to doká­že revo­luč­ní sérum Epilfree. Jedná se o pro­fe­si­o­nál­ní pro­dukt, kte­rý mohou apli­ko­vat pou­ze cer­ti­fi­ko­va­ní pro­fe­si­o­ná­lo­vé. Plnohodnotně nahra­zu­je laser či IPL, opro­ti nim má však řadu výhod. V sou­čas­né době se jed­ná o jedi­ný kos­me­tic­ký pro­dukt své­ho dru­hu na svě­to­vém trhu.