▪ Kosmetické ošet­ře­ní pleti ▪ Mezoterapie pomo­ci COLLAPEN PERA ▪ Permanentní make-up (PMU ) ▪ Lash Filler PDT svě­tel­ná terapie ▪ Chemický pee­ling MEDIK8 ▪ Líčení ▪ Trvalé depilace ▪ Depilace a bra­zil­ská depilace ▪ Parafínový zábal

Objevili jste na své ple­ti prv­ní vrás­ky, skvr­ny, nesjed­no­ce­nou bar­vu?
Je vaše pleť una­ve­ná a mdlá? Zapomeňte na pou­ží­vá­ní make-upu a vyzkou­šej­te
gal­va­nic­kou žehličku!

Její před­nos­tí je, že díky svým rege­ne­rač­ním účin­kům omla­zu­je pleť, vyhla­dí vrás­ky, sjed­no­tí bar­vu vaší ple­ti, zmír­ní oto­ky a váč­ky a je vel­mi účin­ná v boji s celu­li­ti­dou. Rozdíl pozná­te brzy nejen vy, ale i vaše oko­lí!
Galvanickou žeh­lič­ku lze pou­žít na všech­ny dru­hy ple­ti – mla­dou, zra­lou, suchou, mast­nou, ale i posti­že­nou akné, ekzé­mem, lupen­kou i der­ma­ti­ti­dou. Lze ji pou­žít i na dvou­le­té dítě. Galvanická žeh­lič­ka si ana­ly­zu­je pleť a pod­le toho si nasta­ví inten­zi­tu gal­va­nic­ké­ho prou­du. Při žeh­le­ní se roz­prou­dí lym­fa, zmír­ní se oto­ky a zprů­chod­ní se póry až k buň­kám. Již po prv­ním žeh­le­ní se obli­čej zeštíhlí a omla­dí. Žehlička rov­něž sjed­no­tí tonus ple­ti o jeden odstín, čímž zmír­ní tma­vé kru­hy a váč­ky pod oči­ma. Průběžně rege­ne­ru­je pokož­ku, a jak je již zmí­ně­no, hloub­ko­vě ji vyčis­tí, ote­vře a zprů­chod­ní zane­se­né póry, vytáh­ne čer­né teč­ky, akti­vu­je ště­pe­ní buněk. Již při prv­ním žeh­le­ní je cítit, jak “pleť dýchá” a oka­mži­tě jsou vidět neče­ka­né výsled­ky. Toto ošet­ře­ní je zce­la bezbolestné.

Co je gal­va­nic­ká žeh­lič­ka a jak funguje?

Na ple­ti se odrá­ží zdra­vot­ní pro­blémy, sta­ros­ti, stres, ale i nega­tiv­ní vli­vy život­ní­ho pro­stře­dí. Ucpané póry a nečis­to­ty na ple­ti nedo­vo­lu­jí ple­ti „dýchat“.
Galvanická žeh­lič­ka je jed­ním ze způ­sobů, jak může­te svo­ji pleť udr­žet ve for­mě, aniž by jste muse­li pod­stu­po­vat chi­rur­gic­ké zákro­ky. Omlazuje pleť a vyrov­ná­vá vrás­ky. Součástí ošet­ře­ní je apli­ka­ce spe­ci­ál­ních pří­prav­ků, kte­ré pomá­ha­jí vyčis­tit pleť a záro­veň ji vyži­vu­jí pomo­cí pozi­tiv­ně půso­bí­cích látek. Pleť je svě­ží, vypa­dá odpo­ča­tě a zdra­vě. Uklidní a zkva­lit­ní pleť.
Galvanická žeh­lič­ka GALVANIC SPA II od fir­my NU SKIN pra­cu­je na bázi pozi­tiv­ní­ho a nega­tiv­ní­ho gal­va­nic­ké­ho prou­du, čímž dochá­zí v prv­ní fázi k hloub­ko­vé­mu vyčiš­tě­ní ple­ti- deto­xi­ka­ci a v dru­hé fázi jí doda­jí hyd­ra­ta­ci a zvý­ší její tonus, dochá­zí k hloub­ko­vé­mu zapra­ve­ní gelů a kos­me­ti­ky do pod­ko­ží, čímž dochá­zí k mno­ho násob­né­mu vstře­bá­ní účin­ných látek kos­me­tic­kých pří­prav­ků. Pravidelné ošet­ře­ní gal­va­nic­kou žeh­lič­kou výsled­ky násobí!

Jak čas­to se má gal­va­nic­ká žeh­lič­ka používat?

Zpočátku se dopo­ru­ču­je pou­ží­vat gal­va­nic­kou žeh­lič­ku 2x týd­ně. Poté sta­čí pra­vi­del­ně pečo­vat o pokož­ku jed­nou za 3–4 týdny.

Účinky ošet­ře­ní gal­va­nic­kou žehličkou

 • zpev­ňu­je kon­tu­ry obli­če­je a cel­ko­vě při­spí­vá k omla­ze­ní a rege­ne­ra­ci obli­če­je, krku a dekoltu
 • zmír­ňu­je kru­hy pod očima
 • hloub­ko­vě čis­tí pokož­ku, zprů­chod­ňu­je póry k buňkám
 • akti­vu­je ště­pe­ní buněk, sjed­no­cu­je tonus a odstín pleti
 • akti­vu­je lym­fu, zmír­ňu­je váč­ky a oto­ky obli­če­je, zeštíhlu­je ho
 • je vel­mi účin­ná v boji s celulitidou
 • výraz­ně redu­ku­je pod­bra­dek, akné, hlu­bo­ké rýhy i drob­né vrásky
 • zpev­ňu­je sva­ly obli­če­ji, krku a dekoltu
 • rych­lé zho­je­ní pro­blé­mů, např. po akné a zánět­li­vých pupíncíchKontraindikace uži­tí:

 • v těho­ten­ství
 • epi­lep­sie
 • srdeč­ní stimulátor
 • na pora­ně­nou pokožku

Galvanickou žeh­lič­ku lze pou­žít s její­mi růz­ný­mi nástav­ci nejen na obli­čej, krk a dekolt,
ale také na vla­so­vou část hla­vy a na tělo. Kde zmír­ňu­je pro­je­vy celu­li­ti­dy a ochab­lé pokožky.