▪ Kosmetické ošet­ření pleti ▪ Galvanická žehlička ▪ ultar­zvu­kový peeling ▪ Chemický peeling ▪ Líčení ▪ Depilace
▪ Parafínový zábal ▪ P-SHINE ▪ Prodlužování řas ▪ Focení ▪Body Wraps

 
 

Objevili jste na své pleti první vrásky, skvrny, nesjed­no­ce­nou barvu?
Je vaše pleť una­vená a mdlá? Zapomeňte na pou­ží­vání make-upu a vyzkou­šejte
gal­va­nic­kou žehličku!

Její před­ností je, že díky svým rege­ne­rač­ním účin­kům omla­zuje pleť, vyhladí vrásky, sjed­notí barvu vaší pleti, zmírní otoky a váčky a je velmi účinná v boji s celu­li­ti­dou. Rozdíl poznáte brzy nejen vy, ale i vaše okolí!
Galvanickou žeh­ličku lze pou­žít na všechny druhy pleti – mla­dou, zra­lou, suchou, mast­nou, ale i posti­že­nou akné, ekzé­mem, lupen­kou i der­ma­ti­ti­dou. Lze ji pou­žít i na dvou­leté dítě. Galvanická žeh­lička si ana­ly­zuje pleť a podle toho si nastaví inten­zitu gal­va­nic­kého proudu. Při žeh­lení se roz­proudí lymfa, zmírní se otoky a zprů­chodní se póry až k buň­kám. Již po prv­ním žeh­lení se obli­čej zeštíhlí a omladí. Žeh­lička rov­něž sjed­notí tonus pleti o jeden odstín, čímž zmírní tmavé kruhy a váčky pod očima. Průběžně rege­ne­ruje pokožku, a jak je již zmí­něno, hloub­kově ji vyčistí, ote­vře a zprů­chodní zane­sené póry, vytáhne černé tečky, akti­vuje ště­pení buněk. Již při prv­ním žeh­lení je cítit, jak “pleť dýchá” a oka­mžitě jsou vidět neče­kané výsledky. Toto ošet­ření je zcela bezbolestné.

Co je gal­va­nická žeh­lička a jak funguje?

Na pleti se odráží zdra­votní pro­blémy, sta­rosti, stres, ale i nega­tivní vlivy život­ního pro­středí. Ucpané póry a nečis­toty na pleti nedo­vo­lují pleti „dýchat“.
Galvanická žeh­lička je jed­ním ze způ­sobů, jak můžete svoji pleť udr­žet ve formě, aniž by jste museli pod­stu­po­vat chi­rur­gické zákroky. Omlazuje pleť a vyrov­nává vrásky. Součástí ošet­ření je apli­kace spe­ci­ál­ních pří­pravků, které pomá­hají vyčis­tit pleť a záro­veň ji vyži­vují pomocí pozi­tivně půso­bí­cích látek. Pleť je svěží, vypadá odpo­čatě a zdravě. Uklidní a zkva­litní pleť.
Galvanická žeh­lička GALVANIC SPA II od firmy NU SKIN pra­cuje na bázi pozi­tiv­ního a nega­tiv­ního gal­va­nic­kého proudu, čímž dochází v první fázi k hloub­ko­vému vyčiš­tění pleti– deto­xi­kaci a v druhé fázi jí dodají hyd­ra­taci a zvýší její tonus, dochází k hloub­ko­vému zapra­vení gelů a kos­me­tiky do pod­koží, čímž dochází k mnoho násob­nému vstře­bání účin­ných látek kos­me­tic­kých pří­pravků. Pravidelné ošet­ření gal­va­nic­kou žeh­lič­kou výsledky násobí!

Jak často se má gal­va­nická žeh­lička používat?

Zpočátku se dopo­ru­čuje pou­ží­vat gal­va­nic­kou žeh­ličku 2x týdně. Poté stačí pra­vi­delně pečo­vat o pokožku jed­nou za 3–4 týdny.

Účinky ošet­ření gal­va­nic­kou žehličkou


Kontraindikace užití:

Galvanickou žeh­ličku lze pou­žít s jejími růz­nými nástavci nejen na obli­čej, krk a dekolt,
ale také na vla­so­vou část hlavy a na tělo. Kde zmír­ňuje pro­jevy celu­li­tidy a ochablé pokožky.