▪ Kosmetické ošet­ření pleti ▪ Galvanická žehlička ▪ ultar­zvu­kový peeling ▪ Chemický peeling ▪ Líčení ▪ Depilace
▪ Parafínový zábal ▪ P-SHINE ▪ Prodlužování řas ▪ Focení ▪Body Wraps

 
 
Kosmetické ošet­ření pleti je první krok k tomu, aby Vaše pokožka byla zdravá a krásná. Jedná se o velice pří­jemný odpo­čin­kový záži­tek při kte­rém se Vaší pokožce dostane maxi­mální péče.
Profesionální ošet­ření pleti by se mělo pro­vá­dět v pra­vi­del­ných inter­va­lech, aby mělo svůj úči­nek a dlou­ho­dobý efekt. Udržujete si tak svěží, upra­vený a mla­di­ství vzhled obličeje.

Kosmetické ošetření pleti zahrnuje:

Úprava obočí a barvení

Obočí se vždy sna­žíme vyfor­mo­vat do doko­na­lého tvaru a barvu při­způ­so­bu­jeme k barvě pleti a vlasů, aby byl konečný efekt při­ro­zený a kli­entka se cítila dobře.

Povrchové čištění a odlíčení obličeje

Čiš­tění pleti je velice důle­žité před jakým­ko­liv dal­ším úko­nem na pokožce. Pokud je pleť čistá, bude i zdravá a krásná. Povrchové čis­tění nebo odlí­čení by se mělo pro­vá­dět každý den ráno a večer. Pak se může pokra­čo­vat v další péči o pleť.

Příprava a peeling pleti

Přípravou a pee­lin­gem se rozumí pro­kr­vení a odstra­nění odum­ře­lých buněk z pokožky před jejím hloub­ko­vým čiš­tě­ním. Pak násle­duje hloub­kové čiš­tění kome­donů a toni­zace.
Pelling
Naše kůže „dorůstá“ v prů­běhu jed­noho měsíce, ale nikdy ne najed­nou. A stejně je to i s odum­ře­lými buň­kami, které se také nesloup­nou naráz, nýbrž po malých čás­tech. A proto je potřeba občas tomuto pro­cesu pomoci pee­lin­gem.
Co je pee­ling? V jed­no­du­chosti můžeme říci, že je to obru­šo­vání kůže za úče­lem odstra­nit odum­řelé buňky a tím vytvo­řit pro­stor pro buňky nové.
ALCINA má dva druhy pee­lingu:
Aktivní pee­ling s jem­nými brus­nými čás­teč­kami z kře­mi­či­tého gra­nu­látu, který odstra­ňuje suché šupinky z pleti a zane­chává ji jem­nou a vyhla­ze­nou.
Soft pee­ling vytváří vysoce účin­nou pěnu na enzy­ma­tické bázi, bez brus­ných čás­te­ček. Po apli­kaci je pleť jem­nější a vyhla­zená. Vhodný i pro pleť s kuper­ó­zou a s pro­ble­ma­tic­kou pletí.
Velmi časté pou­ží­vání by mohlo mít neblahý vliv na vaši kůži, i když je mno­ho­krát na samot­ném pee­lingu napsáno, že je pro denní pou­žití. Proto vždy dopo­ru­čuji zkon­zul­to­vat s vaší kos­me­tič­kou, která vám poradí, jaký pee­ling je pro vaši pleť vhodný a jak ho pou­ží­vat.
Hloubkové čiš­tění pleti
Hloubkové čiš­tění pleti je důle­ži­tou sou­částí péče o pro­ble­ma­tic­kou pleť. Významem hloub­ko­vého čiš­tění je před­chá­zení tvorby kome­donů. Vznik kome­donů je sice typický u pleti s vyšší pro­dukcí kož­ního mazu (pře­de­vším u mladé pleti), v někte­rých par­ti­ích se však poměrně často vysky­tuje také u pleti smí­šené a nor­mální.
Hloubkovému čiš­tění vždy musí před­chá­zet změk­čení pleti a uvol­nění pórů. Protože půso­bení tepla na pleť není vždy žádoucí, upřed­nost­ňuji pou­žití změk­ču­jí­cího gelu (mléka), které má totožný efekt jako napářka. Po změk­čení pleti při­chází na řadu samotné čiš­tění, které se pro­vádí mecha­nicky – leh­kým tla­kem prstů, nebo za pomocí skin scrubber.

Výživa a regenerace pleti

Výživa pleti před masáží je velice důle­ži­tou sou­částí kos­me­tic­kého ošet­ření. Pleti se dodá­vají potřebné vita­míny, vysoce kva­litní leci­tin pro vyhla­zení a rege­ne­raci, a další pří­rodní a bylinné látky které mají svůj spe­ci­fický úči­nek, kte­rého potře­bu­jeme docí­lit. Např. zklid­ňu­jící, protizánětlivé, …

Alcina masáž obličeje

Masáž je nej­ú­čin­nější fází kos­me­tic­kého ošet­ření. Má na pleť pro­ka­za­telně pozi­tivní efekt. Speciální Alcina masáž obli­čeje, krku a dekoltu vychází z ori­en­tální masáže. Zahrnuje tahy lym­fodre­náže, mik­ro­ma­sáže, akupre­sury, tla­kové masáže a masáže ve tkáni. Provádí se pomocí inten­ziv­ních krémů, dle typu pokožky, proto je efekt na pokožce oka­mžitě pro­ka­za­telný. Provádí se v klid­ném až poma­lém tempu se zamě­ře­ním na uklid­nění a uvol­nění pomocí akupre­sur­ních bodů v obli­čeji, na úpravu krevní a mízní cir­ku­lace.
Je ide­ální pro pod­poru lát­kové výměny, odstra­nění napětí, pev­nosti a pruž­nosti pleti.

Mikromasáž očního okolí

Dále je možné kos­me­tic­kou péči roz­ší­řit o mik­ro­ma­sáž očního okolí, která je velice důle­žitá pro udr­žení krás­ného a mla­dist­vého vzhledu oka. V okolí očí je pleť nej­jem­nější a nej­chou­los­ti­vější. Je zde jako první vidět únava, stres a věk člo­věka.
Masáž působí proti únavě očí, např. při dlouhé práci s počí­ta­čem, nebo po dlou­hém řízení auta.

Maska

Maska je nezbyt­ným závě­rem kos­me­tic­kého ošet­ření. Maska dokončí pro­ces rege­ne­race pleti a dodá plati hyd­ra­tační, výživné, vypí­nací, klid­nící látky a vita­míny pře­ná­šené pep­tidy, nebo napří­klad čistý kolagen v podobě vlies masky.