▪ Kosmetické ošet­ře­ní pleti ▪ Mezoterapie pomo­ci COLLAPEN PERA ▪ Permanentní make-up (PMU ) ▪ Lash Filler ▪ Barvení obo­čí HENNOU PDT svě­tel­ná terapie ▪ Chemický pee­ling MEDIK8 ▪ Líčení ▪ Trvalé depilace ▪ Depilace a bra­zil­ská depilace ▪ Parafínový zábal

Kosmetické ošet­ře­ní pleti

Kosmetické ošet­ře­ní ple­ti je prv­ní krok k tomu, aby Vaše pokož­ka byla zdra­vá a krás­ná. Jedná se o veli­ce pří­jem­ný odpo­čin­ko­vý záži­tek, při kte­rém se Vaší pokož­ce dosta­ne maxi­mál­ní péče.

Profesionální ošet­ře­ní ple­ti by se mělo pro­vá­dět v pra­vi­del­ných inter­va­lech, aby mělo svůj úči­nek a dlou­ho­do­bý efekt. Udržujete si tak svě­ží, upra­ve­ný a mla­dist­vý vzhled obli­če­je, krku a dekoltu.

Kompletní kos­me­tic­ké ošet­ře­ní obsahuje:

  • úpra­va obo­čí s bar­ve­ním, popř. bar­ve­ní řas (mimo čis­tí­cí­ho ošetření)
  • depi­la­ce v oblas­ti hor­ní­ho rtu (mimo čis­tí­cí­ho ošetření)
  • povr­cho­vé čištění
  • pee­ling
  • hloub­ko­vé čištění
  • toni­za­ce
  • apli­ka­ci séra, ampu­le či fluidu
  • Alcina masáž dekol­tu, krku a obli­če­je (mimo čis­tí­cí­ho ošetření)
  • mas­ka dle typu pleti
  • závě­reč­ný krém

Zásady ochra­ny osob­ních údajů

Obchodní pod­mín­ky