▪ Kosmetické ošet­ře­ní pleti ▪ Mezoterapie pomo­ci COLLAPEN PERA ▪ Permanentní make-up (PMU ) ▪ Lash Filler PDT svě­tel­ná terapie ▪ Chemický pee­ling MEDIK8 ▪ Líčení ▪ Trvalé depilace ▪ Depilace a bra­zil­ská depilace ▪ Parafínový zábal

Lash Filler

Lifting řas nebo­li Lash Filler je kom­fort­ní meto­da obsa­hu­jí­cí výživ­né lát­ky pro zpev­ně­ní a zvý­raz­ně­ní vašich řas. Hodí se pro ženy v jakém­ko­liv věku, kte­ré chtě­jí mít krás­né a pěs­tě­né řasy po dobu 4–6 týd­nů, bez slo­ži­tých kaž­do­den­ních úprav. Pokud máte řasy nepod­daj­né, kaž­dá trčí jinam ane­bo řasy ros­tou smě­rem dolů, tak je pro vás Lash Lifting to pra­vé.
 

Součástí ošet­ře­ní je i Lash В. — extrém­ně účin­ná pro­fe­si­o­nál­ní vyži­vu­jí­cí kůra na řasy, kte­rá o 100 % zvy­šu­je objem pří­rod­ní řasy, řasy uzdra­vu­je, urych­lu­je růst a výraz­ně posi­lu­je pří­rod­ní řasy po celé jejich dél­ce. Používá se i jako výživ­ná pro­cedu­ra pro polá­ma­né zni­če­né řasy. 


24 hodin po pro­ce­du­ře by jste se nemě­la líčit ani řasy namá­čet, aby byl výsled­ný efekt co nej­lep­ší.  Další dny se již může­te líčit, jak jste zvyk­lá. Líčení řas je po Lash Liftingu mno­hem efek­tiv­něj­ší díky tva­ru, kte­rý řasy dostanou. 

Délka apli­ka­ce 45 minut