▪ Kosmetické ošet­ření pleti ▪ Galvanická žehlička ▪ Ultarzvukový peeling ▪ Chemický peeling ▪ Líčení ▪ Depilace
▪ Parafínový zábal ▪ P-SHINE ▪ Prodlužování řas ▪ Focení ▪Body Wraps

 
 
Líčení a kva­litní make-up je pro ženu důle­žitý. Každá žena chce být krásná a vypa­dat každý den skvěle. Ale jak na to? Kde začít? Jak změ­nit to či ono a na koho se obrá­tit? Pro vás - které rády zkou­šíte nové trendy nebo chcete zku­sit jen malou či nao­pak vel­kou pro­měnu - jsem tu.

Líčení pro denní pou­žití
Denní líčení se pro­vádí za den­ního světla, je decentní, jemné a mělo by kore­spon­do­vat s typem člo­věka. Líčení by mělo ladit s doplňky a oble­če­ním.
Hlavní zása­dou pro správné líčení je nau­čit se správně pozo­ro­vat hru světla a stínu. Zvláště u korek­tiv­ního líčení je tuto zásadu důle­žité dodr­žo­vat, aby se výsle­dek nemi­nul účin­kem. Tam kde mají rysy lid­ské tváře sklon se pro­pa­dat, pou­ží­váme světlé tóny. Tam, kde vystu­pují, pou­ží­váme nao­pak tmavších odstínů.

Večerní a ple­sové líčení
Ve své pod­statě se od den­ního líčení liší pouze tím, že je pod­statně výraz­nější. Používají se výraz­nější odstíny, oči se zvý­raz­ňují lepe­ním řas a líčení se dopl­ňuje např. růz­nými třpyt­kami. Ale i večerní líčení by si mělo zacho­vat při­ro­zený vzhled. Líčí se při umě­lém osvět­lení, jeli­kož světlo ode­bírá na hloubce barev­nosti. Také líčení k pří­le­ži­tosti foto­gra­fo­vání je více výrazné, jeli­kož blesk a foto­a­pa­rát nám ubírá velké pro­cento tónu. Je velmi důle­žité neza­po­mí­nat na kos­me­tické ošet­ření pleti, jeli­kož pak i cel­kové líčení působí doko­nale. To zna­mená nejen pra­vi­del­nou kaž­do­denní domácí péči o Vaši pleť, ale i péči odbor­nou v našem salónu.

Svatební líčení
Svatba je jed­ním z nej­dů­le­ži­těj­ších a nej­slav­nost­něj­ších dnů v životě ženy. Nevěsta je stře­dem pozor­nosti všech a z toho důvodu by měla půso­bit při­ro­zeně a svěže. U sva­teb­ního líčení by se tak mělo dávat před­nost leh­kým make-upům bez výraz­ných očních stínů. Při líčení očí zdů­raz­ňu­jeme stíny jen lehce, bez čer­ných nebo tma­vých linek. K jejich roz­jas­nění pou­ží­váme barvy v odstí­nech meruň­kové, fia­lové nebo růžové. Rovněž u rtů je třeba volit při­ro­zené barvy, jako jsou jemně růžová, načer­ve­nalá, broskvová či béžová. Hlavním pří­no­sem make-upu u sva­teb­ního líčení je roz­jas­nění tváře a zakrytí nedo­statků pleti.

Proč přijít právě ke mě?

Vnímám líčení jako pro­stře­dek k Vaší cel­kové pohodě. Nalíčená žena je krásná, krásná žena je spo­ko­jená sama se sebou. Naslouchám Vašim přá­ním, kom­bi­nuji je s Vašimi potře­bami, vyu­ží­vám mých zku­še­ností k dosa­žení skvě­lého výsledku.
Pro líčení pou­ží­vám pro­fe­si­o­nální deko­ra­tivní kos­me­tiku MAQproALCINA a zkou­ším i jiné značky, aby váš make-up byl doko­nalý a dlouhotrvající.