▪ Kosmetické ošet­ře­ní pleti ▪ Mezoterapie pomo­ci COLLAPEN PERA ▪ Permanentní make-up (PMU ) ▪ Lash Filler PDT svě­tel­ná terapie ▪ Chemický pee­ling MEDIK8 ▪ Líčení ▪ Trvalé depilace ▪ Depilace a bra­zil­ská depilace ▪ Parafínový zábal

Líčení

Líčení je pro ženu důle­ži­té, ne jen z hle­dis­ka doko­na­lé­ho make-upu, ale pro to, aby se cíti­la krás­ná a sama sebou. Proto líčím s pro­fe­si­o­nál­ní deko­ra­tiv­ní znač­kou Alcina, kte­rá vám zaru­čí skvě­lé výsled­ky od nude make-upu až po vel­mi výraz­ný make-up. Každá žena chce být krás­ná a vypa­dat kaž­dý den skvě­le. Ale jak na to? Kde začít? Jak změ­nit to či ono a na koho se obrá­tit? Pro vás – kte­ré rády zkou­ší­te nové tren­dy nebo chce­te zku­sit jen malou či nao­pak vel­kou pro­mě­nu – jsem tu.

Nabízím líče­ní den­ní, večer­ní, sva­teb­ní a pho­to make-up.

Proč přijít právě ke mě?

Vnímám líče­ní jako pro­stře­dek k Vaší cel­ko­vé poho­dě. Nalíčená žena je krás­ná, krás­ná žena je spo­ko­je­ná sama se sebou. Naslouchám Vašim přá­ním, kom­bi­nu­ji je s Vašimi potře­ba­mi, vyu­ží­vám mých zku­še­nos­tí k dosa­že­ní skvě­lé­ho výsled­ku.
Pro líče­ní pou­ží­vám pro­fe­si­o­nál­ní deko­ra­tiv­ní kos­me­ti­ku ALCINA.