▪ Kosmetické ošet­ře­ní pleti ▪ Mezoterapie pomo­ci COLLAPEN PERA ▪ Permanentní make-up (PMU ) ▪ Lash Filler PDT svě­tel­ná terapie ▪ Chemický pee­ling MEDIK8 ▪ Líčení ▪ Trvalé depilace ▪ Depilace a bra­zil­ská depilace ▪ Parafínový zábal

Mezoterapie pomo­ci COLLAPEN PERA

Collapen jeh­lič­ko­vé pero vyu­ží­vá vlast­ní fyzi­o­lo­gic­ké schop­nos­ti rege­ne­ra­ce kůže.

Mikrojehličková tera­pie :

  • pod­po­ru­je tvor­bu kolage­nu a elastinu
  • vyhla­zu­je vrás­ky a drob­né rýhy
  • sni­žu­je veli­kost pórů
  • zlep­šu­je cel­ko­vou struk­tu­ru kůže
  • omla­zu­je a barev­ně sjed­no­tí pleť
  • korek­ce jizev, jiz­vi­ček po akné

Jednorázové mik­ro­jeh­lič­ko­vé nástav­ce ver­ti­kál­ně pro­pi­chu­jí pokož­ku, vpi­chy nepo­ško­zu­ji epi­der­mis, kůže se hojí rych­le­ji. Hloubka vpi­chu je nasta­vi­tel­ná. Ošetření je rych­lé s mini­mál­ní bolestivostí.

Frekvence ošet­ře­ní

Omlazení: 4–6x ošetření

Jizvičky po akné: 6x ošetření

Mezi jed­not­li­vý­mi ošet­ře­ní­mi dopo­ru­ču­je­me inter­val 3–4 týdny.

Cena za 1 ošet­ře­ní: 1990,-Kč/ 105minut

Případné nežá­dou­cí pro­je­vy jako je zarud­nu­tí, cit­li­vost na dotek, otok či leh­ké olu­po­vá­ní pokož­ky vymi­zí do 48 hodin.

Kontraindikace

  • výskyt opa­rů, mod­řin, ekzémů,keloidních jizev, vyrá­žek, lupén­ky, rako­vi­ny kůže, plís­ňo­vá one­moc­ně­ní.- uží­vá­ní anti­bi­o­tik, léků způ­so­bu­jí­cí foto­sen­zi­ti­vu, léků na vyso­ký krev­ní tlak, léků na sráž­li­vost krve či někte­ré bylin­né extrakty.
  • che­mic­ký pee­ling, lase­ro­vé ošet­ře­ní, este­tic­ký chi­rur­gic­ký zákrok, apli­ka­ce botu­lo­to­xi­nu nebo jiné injekč­ní výplně.
  • těho­ten­ství

Před ošet­ře­ním je nut­ná kon­zul­ta­ce po před­cho­zí domluvě.