▪ Kosmetické ošet­ře­ní pleti ▪ Mezoterapie pomo­ci COLLAPEN PERA ▪ Permanentní make-up (PMU ) ▪ Lash Filler PDT svě­tel­ná terapie ▪ Chemický pee­ling MEDIK8 ▪ Líčení ▪ Trvalé depilace ▪ Depilace a bra­zil­ská depilace ▪ Parafínový zábal

 
HISTORIE P‑SHINE
Princip leš­tě­ní neh­tů P‑Shine pochá­zí z Japonska. Již v dáv­né minu­los­ti se gej­ši pyš­ni­ly krás­ný­mi, lesk­lý­mi neh­ty a nepo­tře­bo­va­ly k tomu žád­ný bez­bar­vý lak. Stačilo pou­žít tra­dič­ní postup s pou­ži­tím pří­rod­ních pří­prav­ků. U této meto­dy je ale důle­ži­té nanést pří­prav­ky ve správ­ném pořa­dí a správ­ným způsobem.

Název P‑Shine vzni­kl však až v roce 1958 pod­le stej­no­jmen­né tokij­ské spo­leč­nos­ti, kte­rá zača­la vyrá­bět kos­me­tic­ké pro­duk­ty, mimo jiné i na úpra­vu neh­tů P‑Shine, a dis­tri­bu­o­vat je ve vel­kém i do zahraničí.

Na to, aby si P‑Shine oblí­bi­ly i ženy v Evropě a v USA, sta­či­la jen krát­ká doba. Na prv­ní pohled tato meto­da při­po­mí­ná bez­bar­vý lak. Jde však o pří­rod­ní mani­k­ú­ru, kte­rá pod­po­ru­je pro­kr­ve­ní, růst neh­tů, dodá­vá vita­mí­ny, zpev­ňu­je a dokon­ce chrá­ní před nepří­z­ni­vý­mi vli­vy z okolí.

Přednosti P‑Shine mani­k­ú­ry
- dlou­ho­do­bý úči­nek
- nená­roč­né udr­žo­vá­ní stá­lé­ho a vyso­ké­ho les­ku ošet­ře­né­ho neh­tu
- vět­ší pev­nost neh­tu
- vět­ší pruž­nost neh­tu
- nena­ru­še­ný meta­bo­lis­mus neh­to­vé­ho koře­ne a neh­to­vé­ho lůž­ka
- pre­ven­ce pro­ti lámá­ní a tře­pe­ní nehtu

Japonská mani­k­ú­ra P‑Shine je zamě­ře­ná na spe­ci­ál­ní péči o pří­rod­ní neh­ty.
Nanášení je jed­no­du­ché, při­ro­ze­né a hlav­ně fun­gu­je. Nanášecí hmo­ta se sklá­dá ze vče­lí­ho vosku, mate­ří kašič­ky, kře­mi­či­té hlin­ky, jem­ných para­fí­nů, gly­ce­ri­nu, pan­the­no­lu, vita­mí­nů A, E, H a pro­vi­ta­mi­nu B5.

Manikúra P‑Shine se dopo­ru­ču­je jako nej­ú­čin­něj­ší meto­da při léče­ní osla­be­ných pří­rod­ních neh­tů po neh­to­vé mode­lá­ži.
P‑Shine by si roz­hod­ně měly apli­ko­vat ty ženy, jejichž neh­ty jsou roz­tře­pe­né, láma­vé a špat­ně ros­tou­cí.
Po vytvo­ře­ní P‑Shine mani­k­ú­ry vznik­ne na povrchu neh­tu tzv. gla­zu­ra, kte­rá má nejen este­tic­ký efekt, ale záro­veň zabra­ňu­je odpla­vo­vá­ní při­ro­ze­ných lipi­dů, tedy zabra­ňu­je vysu­šo­vá­ní neh­tu. Kořen neh­tu má v tom­to pří­pa­dě schop­nost bez pro­blé­mu pro­du­ko­vat kva­lit­ní kera­no­ci­ty, tak­že se cel­ko­vý stav pří­rod­ní­ho neh­tu postup­ně zlepšuje.