▪ Kosmetické ošet­ření pleti ▪ Galvanická žehlička ▪ Ultarzvukový peeling ▪ Chemický peeling ▪ Líčení ▪ Depilace
▪ Parafínový zábal ▪ P-SHINE ▪ Prodlužování řas ▪ Focení ▪Body Wraps

 
 
HISTORIE P-SHINE
Princip leš­tění nehtů P-Shine pochází z Japonska. Již v dávné minu­losti se gejši pyš­nily krás­nými, lesk­lými nehty a nepo­tře­bo­valy k tomu žádný bez­barvý lak. Stačilo pou­žít tra­diční postup s pou­ži­tím pří­rod­ních pří­pravků. U této metody je ale důle­žité nanést pří­pravky ve správ­ném pořadí a správ­ným způsobem.

Název P-Shine vznikl však až v roce 1958 podle stej­no­jmenné tokij­ské spo­leč­nosti, která začala vyrá­bět kos­me­tické pro­dukty, mimo jiné i na úpravu nehtů P-Shine, a dis­tri­bu­o­vat je ve vel­kém i do zahraničí.

Na to, aby si P-Shine oblí­bily i ženy v Evropě a v USA, sta­čila jen krátká doba. Na první pohled tato metoda při­po­míná bez­barvý lak. Jde však o pří­rodní mani­k­úru, která pod­po­ruje pro­kr­vení, růst nehtů, dodává vita­míny, zpev­ňuje a dokonce chrání před nepří­z­ni­vými vlivy z okolí.

Přednosti P-Shine mani­k­úry
– dlou­ho­dobý úči­nek
– nená­ročné udr­žo­vání stá­lého a vyso­kého lesku ošet­ře­ného nehtu
– větší pev­nost nehtu
– větší pruž­nost nehtu
– nena­ru­šený meta­bo­lis­mus neh­to­vého kořene a neh­to­vého lůžka
– pre­vence proti lámání a tře­pení nehtu

Japonská mani­k­úra P-Shine je zamě­řená na spe­ci­ální péči o pří­rodní nehty.
Nanášení je jed­no­du­ché, při­ro­zené a hlavně fun­guje. Nanášecí hmota se skládá ze vče­lího vosku, mateří kašičky, kře­mi­čité hlinky, jem­ných para­fínů, gly­ce­rinu, pan­the­nolu, vita­mínů A, E, H a pro­vi­ta­minu B5.

Manikúra P-Shine se dopo­ru­čuje jako nej­ú­čin­nější metoda při léčení osla­be­ných pří­rod­ních nehtů po neh­tové mode­láži.
P-Shine by si roz­hodně měly apli­ko­vat ty ženy, jejichž nehty jsou roz­tře­pené, lámavé a špatně ros­toucí.
Po vytvo­ření P-Shine mani­k­úry vznikne na povrchu nehtu tzv. gla­zura, která má nejen este­tický efekt, ale záro­veň zabra­ňuje odpla­vo­vání při­ro­ze­ných lipidů, tedy zabra­ňuje vysu­šo­vání nehtu. Kořen nehtu má v tomto pří­padě schop­nost bez pro­blému pro­du­ko­vat kva­litní kera­no­city, takže se cel­kový stav pří­rod­ního nehtu postupně zlepšuje.