▪ Kosmetické ošet­ře­ní pleti ▪ Mezoterapie pomo­ci COLLAPEN PERA ▪ Permanentní make-up (PMU ) ▪ Lash Filler PDT svě­tel­ná terapie ▪ Chemický pee­ling MEDIK8 ▪ Líčení ▪ Trvalé depilace ▪ Depilace a bra­zil­ská depilace ▪ Parafínový zábal

PARAFÍNOVÝ ZÁBAL NA RUCE

Pokožka na rukou beze­spo­ru pat­ří k nej­na­má­ha­věj­ším čás­tem lid­ské­ho těla. Běžně je pou­ží­vá­me k prá­ci, čas­to na něco sahá­me, něko­li­krát den­ně si ruce myje­me… Tato zátěž se násled­ně pro­je­vu­je vysu­še­nou a roz­praska­nou pokož­kou, nezvhled­ný­mi zádě­ra­mi či sla­bý­mi a tře­pí­cí­mi se neh­ty. Ale i těm­to potí­žím může­te snad­no pře­de­jít, pokud svým rukám věnu­je­te nále­ži­tou péči. Pokud i vy tou­ží­te po doka­na­lých rukách, ide­ál­ní pro vás budou para­fí­no­vé zába­ly na ruce.
Parafínové zába­ly jsou bla­ho­dár­nou pro­cedu­rou, kte­rá kom­bi­nu­je jak zdra­vot­ní, tak i este­tic­ké učin­ky, a jsou účin­né již od prv­ní aplikace.

UČINKY PARAFÍNOVÝCH ZÁBALŮ NA RUCE:

- zlep­šu­je pro­kr­ve­ní pokož­ky
- uvol­ňu­jí sva­ly a klou­by
- vypí­na­jí a zjem­ňu­jí pokož­ku
- zane­chá­va­jí ruce hlad­ké a odpo­či­nu­té
- pří­jem­ně pro­hří­va­jí pokož­ku
- vyži­vu­jí a zpev­ňu­jí nehty

Parafín je spe­ci­ál­ní vosk zís­ka­ný z ropy. Rozpouští se při tep­lo­tě 52–55°C a umí per­fekt­ně zadr­žo­vat a pře­dá­vat tep­lo. Mezi nej­ob­lí­be­něj­ší pro­duk­ty pat­ří para­fí­ny na ruce od znač­ky Starpil. Jedná se o aro­ma­tic­ké vosky, kte­ré jsou parfé­mo­va­né von­ný­mi ole­ji a obo­ha­ce­né výživ­ný­mi vita­mí­ny.
Aplikace zába­lu na ruce není nijak ome­ze­na, para­fí­no­vé zába­ly může­te pro­vá­dět tak čas­to, jak bude­te chtít. Pro nej­lep­čí účin­nost dopo­ru­ču­ji mini­mál­ně jeden zábal měsíč­ně. Před para­fí­no­vým zába­lem je tře­ba ruce doko­na­le očis­tit a vydesin­fi­ko­vat. Poté se na něko­lik sekund pono­ří ruce do roze­hřá­té­ho para­fí­nu až po zápěs­tí, pro­ces pono­ře­ní se opa­ku­je 2x pro doko­na­lé přilnu­tí para­fí­nu k pokož­ce. Ruce se poté zaba­lí do ige­li­to­vé­ho sáč­ku a spe­ci­ál­ních bavl­ně­ných ruka­vic, aby tep­lo půso­bi­lo déle. Po cca 20 minu­tách se para­fín stáhne.

Cena: 100 Kč (POUZE s kos­me­tic­kým ošetřením)