▪ Kosmetické ošet­ření pleti ▪ Galvanická žehlička ▪ Ultarzvukový peeling ▪ Chemický peeling ▪ Líčení ▪ Depilace
▪ Parafínový zábal ▪ P-SHINE ▪ Prodlužování řas ▪ Focení ▪Body Wraps

 
 

PARAFÍNOVÝ ZÁBAL NA RUCE

Pokožka na rukou beze­sporu patří k nej­na­má­ha­věj­ším čás­tem lid­ského těla. Běžně je pou­ží­váme k práci, často na něco saháme, něko­li­krát denně si ruce myjeme… Tato zátěž se následně pro­je­vuje vysu­še­nou a roz­praska­nou pokož­kou, nezvhled­nými zádě­rami či sla­bými a tře­pí­cími se nehty. Ale i těmto potí­žím můžete snadno pře­de­jít, pokud svým rukám věnu­jete nále­ži­tou péči. Pokud i vy tou­žíte po doka­na­lých rukách, ide­ální pro vás budou para­fí­nové zábaly na ruce.
Parafínové zábaly jsou bla­ho­dár­nou pro­cedu­rou, která kom­bi­nuje jak zdra­votní, tak i este­tické učinky, a jsou účinné již od první aplikace.

UČINKY PARAFÍNOVÝCH ZÁBALŮ NA RUCE:

- zlep­šuje pro­kr­vení pokožky
– uvol­ňují svaly a klouby
– vypí­nají a zjem­ňují pokožku
– zane­chá­vají ruce hladké a odpo­či­nuté
– pří­jemně pro­hří­vají pokožku
– vyži­vují a zpev­ňují nehty

Parafín je spe­ci­ální vosk zís­kaný z ropy. Rozpouští se při tep­lotě 52–55°C a umí per­fektně zadr­žo­vat a pře­dá­vat teplo. Mezi nej­ob­lí­be­nější pro­dukty patří para­fíny na ruce od značky Starpil. Jedná se o aro­ma­tické vosky, které jsou parfé­mo­vané von­nými oleji a obo­ha­cené výživ­nými vita­míny.
Aplikace zábalu na ruce není nijak ome­zena, para­fí­nové zábaly můžete pro­vá­dět tak často, jak budete chtít. Pro nej­lepčí účin­nost dopo­ru­čuji mini­málně jeden zábal měsíčně. Před para­fí­no­vým zába­lem je třeba ruce doko­nale očis­tit a vydesin­fi­ko­vat. Poté se na něko­lik sekund ponoří ruce do roze­hřá­tého para­fínu až po zápěstí, pro­ces pono­ření se opa­kuje 2x pro doko­nalé přilnutí para­fínu k pokožce. Ruce se poté zabalí do ige­li­to­vého sáčku a spe­ci­ál­ních bavl­ně­ných ruka­vic, aby teplo půso­bilo déle. Po cca 20 minu­tách se para­fín stáhne.