▪ Kosmetické ošet­ře­ní pleti ▪ Mezoterapie pomo­ci COLLAPEN PERA ▪ Permanentní make-up (PMU ) ▪ Lash Filler PDT svě­tel­ná terapie ▪ Chemický pee­ling MEDIK8 ▪ Líčení ▪ Trvalé depilace ▪ Depilace a bra­zil­ská depilace ▪ Parafínový zábal

PDT svě­tel­ná terapie

LED paprsky, kte­ré jsou zná­mé jako stu­de­né lase­ro­vé svět­lo, mají vel­mi pří­z­ni­vý vliv na cel­ko­vý stav ple­ti a její omla­ze­ní. PDT nebo­li foto­dy­na­mic­ká tera­pie (ang­lic­ky Photo Dyna­mic Thera­py) se vyu­ží­vá nejen v kos­me­ti­ce, ale i v chi­rur­gii a der­ma­to­lo­gii. Světlo akti­vu­je buň­ky hlu­bo­ko v pod­ko­ží, tudíž dochá­zí k výraz­né­mu zlep­še­ní buněč­né­ho meta­bo­lis­mu. Účinek je mno­hem vyš­ší než při pou­hém pou­ží­vá­ní kos­me­ti­ky. Světlo je monochro­ma­tic­ké a nevy­za­řu­je škod­li­vé ultra‑, resp. infra­čer­ve­né záře­ní. Díky tomu nemá ved­lej­ší účin­ky a je vhod­né téměř pro všechny

PDT/LED OMEGA lampa

 • zlep­šu­je akné (až o 60 %)
 • vyhla­zu­je vrásky
 • sni­žu­je začer­ve­ná­ní pokož­ky (např. rosa­cea, kuperóza)
 • bělí pig­men­to­vé skvrny
 • omla­zu­je a roz­jas­ňu­je pleť
 • zmír­ňu­je kru­hy pod očima
 • opti­ma­li­zu­je kož­ní maz

Barvy a jejich účinky

MODRÉ SVĚTLO půso­bí jako dez­in­fek­ce ple­ti. Hodí se tedy pro pleť pro­ble­ma­tic­kou a zánět­li­vou, zejmé­na u akné, kdy zlep­šu­je i stav jizev po akné. Velký efekt má také u cit­li­vé čer­ve­né pokožky.

ČERVENÉ SVĚTLO pomá­há při odstra­ňo­vá­ní vrá­sek, zlep­šu­je elas­ti­ci­tu ple­ti a cir­ku­la­ci krve, zvy­šu­je pro­duk­ci kolage­nu. Vhodné je také pro zace­le­ní pokož­ky po úrazech.

ZELENÉ SVĚTLO doká­že vyvá­žit poměr pig­men­tu v pokož­ce, pomá­há na ble­dou a zašed­lou pleť. Redukuje drob­né vrás­ky a vyži­vu­je pokož­ku. Je vhod­né i na pleť s

ucpa­ný­mi póry nebo zaní­ce­ný­mi pupínky.

ŽLUTÉ SVĚTLO redu­ku­je hlu­bo­ké vrás­ky, mír­ní zarud­nu­tí ple­ti, zlep­šu­je kuper­ó­zu, pod­po­ru­je buněč­nou imu­ni­tu a správ­nou funk­ci lymfy.

Kontraindikace

 • epi­lep­sie
 • těho­ten­ství a kojení
 • zvý­še­ná fotocitlivost
 • není vhod­né pro oso­by, kte­ré trpí SLE (sys­té­mo­vý lupus erythematodes)
 • nedo­po­ru­ču­je se kli­en­tům s akné, kte­ří uží­va­jí antibiotika