▪ Kosmetické ošet­ře­ní pleti ▪ Mezoterapie pomo­ci COLLAPEN PERA ▪ Permanentní make-up (PMU ) ▪ Lash Filler PDT svě­tel­ná terapie ▪ Chemický pee­ling MEDIK8 ▪ Líčení ▪ Trvalé depilace ▪ Depilace a bra­zil­ská depilace ▪ Parafínový zábal

Kontraindikace pro per­ma­nent­ní make-up ( PMU)

Indikace per­ma­nent­ní make-up (PMU ), microblading

 • oso­bám star­ším 18 let
 • zdra­vým oso­bám, bez zdra­vot­ních kom­pli­ka­cí a uží­vá­ní léků, s výjim­kou alo­pe­cie, kdy je mož­né pro­vést pig­men­ta­ci i pod hra­ni­ci 18 let se sou­hla­sem zákon­ných zástupců
 • oso­by psy­chic­ky zdat­né, v pořád­ku a bez kontraindikací

Kontraindikace pro per­ma­nent­ní make-up ( PMU) /  Pro koho není PMU vhodný:

 • věk do 18 let
 • akut­ní viro­vé či bak­te­ri­ál­ní onemocnění
 • akut­ní i chro­nic­ký výsev oparu
 • léky na ředě­ní krve
 • dia­be­tes
 • epi­lep­sie
 • čer­s­tvě spá­le­ná nebo jinak podráž­dě­ná pokožka
 • lupén­ka v mís­tě apli­ka­ce či jiné kož­ní onemocnění
 • akut­ní pylo­vá nebo jiná alergie
 • aler­gie na někte­rou ze slo­žek pří­prav­ků pro PMU
 • čer­s­tvě po apli­ka­ci mezo­te­ra­pie, botu­lo­to­xi­nu, che­mic­ké­ho pee­lin­gu atd…
 • keloid­ní a hyper­tro­fic­ké jizvy
 • nesmí být pro­vá­dě­no u těhot­ných, kojí­cích a žen, u kte­rých skon­či­la lak­ta­ce, a to tři měsí­ce po skon­če­ní kojení
 • nesmí být pro­vá­dě­no v pří­pa­dě nemo­ci nebo zhor­še­né­ho zdra­vot­ní­ho sta­vu paci­en­ta a v pří­pa­dě bra­ní anti­bi­o­tik lze zákrok pro­vá­dět až mini­mál­ně 14 dní po dobrá­ní tako­vých léků
 • nesmí být pro­vá­dě­no v pří­pa­dě imu­no­de­fi­ci­ent­ní­ho sta­vu paci­en­ta a u onko­lo­gic­kých paci­en­tů mini­mál­ně 6 měsí­ců po ukon­če­ní léčby
 • v pří­pa­dě aler­gie, dia­be­tu, vel­mi vyso­ké­ho krev­ní­ho tla­ku, lupén­ky, ekzé­mu, sebo­rei, der­ma­ti­ti­dy a dal­ších kož­ních pro­blé­mů, dále v pří­pa­dě srdeč­ních a cév­ních pro­blé­mů je mož­ný zákrok pro­vá­dět až po kon­zul­ta­ci s léka­řem a násled­ným lékař­ským potvrzením
 • nesmí být pro­vá­dě­no u paci­en­tů s léky pro­ti sráž­li­vos­ti krve, zápa­lem očí a hemofilií
 • obo­čí se nesmí bar­vit mini­mál­ně 10 dní před zákrokem
 • mini­mál­ně 7 dní před zákro­kem žád­né pod­stou­pe­ní che­mic­ké­ho ošet­ře­ní pleti
 • mini­mál­ně 24 hodin před zákro­kem pla­tí zákaz kon­zu­ma­ce KÁVY, alko­ho­lu, nebo ener­ge­tic­kým nápojům
 • mini­mál­ně 14 dní po zákro­ku pla­tí zákaz návštěvy solária, sau­ny, bazé­nu a veřej­ných kou­pa­lišť, nea­pli­ko­vat žád­né agre­siv­ní kos­me­tic­ké pří­prav­ky jako je pee­ling che­mic­ký, enzy­ma­tic­ké či abrazivní
 • v pří­pa­dě apli­ka­ce boto­xu do čela, je tře­ba dodr­žet roze­stup mini­mál­ně 4 týd­ny (před i po)
 • u paci­en­tů s extrém­ně mast­nou ple­tí nebo akné se zákrok (microb­la­ding) nedo­po­ru­ču­je, a to ani u vel­mi póro­vi­té pleti
 • sta­rý PMU se dá pova­žo­vat za kon­tra­in­di­ka­ci – microb­la­ding je nej­vhod­něj­ší pro pleť bez před­cho­zí­ho zásahu
 • v obdo­bí men­stru­a­ce lze oče­ká­vat vět­ší cit­li­vost, ale nejed­ná se o kontraindikaci
 • mateř­ské zna­mén­ko, pig­men­to­vá léze v mís­tě apli­ka­ce, fib­ro­my, sta­řec­ké bra­da­vi­ce atd,…
 • roz­ší­ře­né žilky
 • čer­stvá jizva
 • zánět spo­ji­vek, ječ­né zrno (oční linka)
 • podráž­dě­ná rohov­ka, kon­takt­ní čoč­ky (nut­no vyn­dat) (oční linka)
 • umě­lé řasy (oční linka)
 • čer­stvá ope­ra­ce hor­ních víček (ble­fa­ro­plas­ti­ka) – odstup 2–3 měsí­ce (oční linka)
 • ​při výsky­tu opa­ru v minu­los­ti nut­no nasa­dit HERPISIN nebo ZOVIRAX table­ty ve správ­ném dáv­ko­vá­ní (3x den­ně – 3 dni před zákro­kem, v den zákro­ku a 3 dny po zákro­ku) (rty)
 • léky na štít­nou žlá­zu (rty)
 • anti­de­pre­si­va (rty)
 • vyso­ké dáv­ky vita­mí­nu C (rty)
 • očist­né kůry, zele­ný ječ­men, chlo­re­la, deto­xi­kač­ní kůra (rty) 
 • léky na vyso­ký tlak
 • léky na ředě­ní krve
 • pou­ží­vá­ní pří­prav­ků s reti­no­lem, kyse­li­nou gly­ko­lo­vou, mléč­nou, aj. pod­po­ru­jí­cí obno­vu pleti
 • čas­té slu­ně­ní, solári­um, nad­měr­né pocení

Následná péče o per­ma­nent­ní make-up :

​Po apli­ka­ci obočí :

 • je tře­ba se o obo­čí řád­ně sta­rat a dodr­žo­vat všech­ny dané pokyny
 • obo­čí nena­má­čet vodou po celou dobu, než se vyhojí
 • po samot­ném zákro­ku ale­spoň 8 hod nespor­to­vat, je dovo­le­na spí­še leh­ká fyzic­ká aktivita.
 • v době hoje­ní (cca týden) se neslunit, nepla­vat, nepo­hy­bo­vat se v praš­ném a vlh­kém     pro­stře­dí, nesau­no­vat se, necho­dit do solária
 • vypus­tit všech­na kos­me­tic­ká ošet­ře­ní po dobu 14 dní
 • nebar­vit obočí
 • mís­ta po výko­nu chrá­nit před UV záře­ním a potem, pou­ží­vat spe­ci­ál­ní krém nebo ale­spoň krém s fak­to­rem 50, a to pře­de­vším na jaře, v létě a při hor­ském slu­níč­ku. UV záře­ní může vel­mi ovliv­nit bar­vu pig­men­tu v pokožce. 

Po apli­ka­ci rtů :

 • roz­sah a dél­ka oto­ku je indi­vi­du­ál­ní, navíc po dobu od 2 do 4 hodin půso­bí anestezie
 • dopo­ru­ču­ji ten den po apli­ka­ci si nesjed­ná­vat důle­ži­té schůz­ky z důvo­dů špat­né artikulace.
 • večer po apli­ka­ci si může­te při­klá­dat ledo­vé obkla­dy. Led ulož­te do mik­ro­te­no­vé­ho sáč­ku a tex­ti­lie. Obklad nesmí být mok­rý, aby stroup­ky nemokvaly
 • po apli­ka­ci rtů si ten večer nečis­tit zuby
 • po apli­ka­ci nepít čer­ve­né víno, kávu, nejíst koře­ně­ná jíd­la, vše co obsa­hu­je výraz­né pigmenty
 • 2 měsí­ce po apli­ka­ci rtů, rty chrá­nit před slu­níč­kem z důvo­du změ­ny bar­vy pig­men­tu. Bezprostředně po apli­ka­ci bude pig­ment veli­ce výraz­ný. Po té co se stroup­ky vyloup­nou, pig­ment kte­rý zůstá­vá v pokož­ce bude o více než 30% svět­lej­ší – zále­ží na výcho­zí bar­vě, vlast­ní pig­men­ta­ci, způ­so­bu hoje­ní aj. Definitivní odstín pig­men­tu se pro­je­ví až měsíc po aplikaci.