▪ Kosmetické ošet­ře­ní pleti ▪ Mezoterapie pomo­ci COLLAPEN PERA ▪ Permanentní make-up (PMU ) ▪ Lash Filler PDT svě­tel­ná terapie ▪ Chemický pee­ling MEDIK8 ▪ Líčení ▪ Trvalé depilace ▪ Depilace a bra­zil­ská depilace ▪ Parafínový zábal

Microblading

Toužíte po hus­tém, vytva­ro­va­ném obo­čí, ale pří­ro­da vás v tom­to smě­ru neob­da­ři­la? Pak vyzkou­šej­te tzv. microb­la­ding. Jedná se o meto­du, kte­rá doká­že zvý­raz­nit při­ro­ze­nou krá­su a opra­vit malé nedo­stat­ky obo­čí. Microblading  je zatím jedi­ná meto­da, kte­rá doká­že napo­do­bit při­ro­ze­né obo­čí. Provádí se pomo­cí spe­ci­ál­ních jehel, tzv. čepe­lek, kte­rý­mi se vykres­lu­jí jed­not­li­vé chloup­ky obo­čí, což vypa­dá vel­mi při­ro­ze­ně a je téměř nero­ze­zna­tel­né od pří­rod­ní­ho obo­čí. Přestože se microb­la­ding pro­vá­dí pomo­cí čepel­ky s 18 jeh­lič­ka­mi v řadě za sebou, jed­ná se o vel­mi šetr­nou meto­du. Jde o jed­nu z forem per­ma­nent­ní­ho make-upu, kdy výsle­dek vydr­ží 1,5–3 roky.

Microblading lze pro­vá­dět celo­roč­ně. Po zákro­ku jsou sice urči­tá ome­ze­ní a musí se dodr­žo­vat něko­lik pra­vi­del, ale nejed­ná se o nic vel­ké­ho. Například se po apli­ka­ci nedo­po­ru­ču­je navště­vo­vat solári­um, sau­nu nebo bazén. Místo per­ma­nent­ní­ho make-upu je nut­né udr­žo­vat v čis­to­tě a jem­ně ošet­řo­vat dopo­ru­če­ným kré­mem. Asi po třech dnech se začnou odlu­po­vat malé stroup­ky, kte­ré ale nesmí­te odstra­ňo­vat nikdy ruč­ně. Poté, co se odloup­nou úpl­ně všech­ny, už žád­ná ome­ze­ní nejsou. 

Microblading není vhod­ný pro kaž­dé­ho. Kromě špat­né­ho zdra­vot­ní­ho sta­vu, cuk­rov­ky či pro­blé­mů se sráž­li­vos­tí krve není vhod­né microb­la­ding pro­vá­dět na mast­né a póro­vi­té ple­ti, na kte­ré pig­ment nedr­ží. Nutné je zohled­nit i uží­va­né léky.

Doba prv­ní apli­ka­ce 3–4 hodiny/ korek­ce 1–2 hodiny

Cena: 4500,- Kč/ korek­ce: 1500,- Kč