▪ Kosmetické ošet­ře­ní pleti ▪ Mezoterapie pomo­ci COLLAPEN PERA ▪ Permanentní make-up (PMU ) ▪ Lash Filler PDT svě­tel­ná terapie ▪ Chemický pee­ling MEDIK8 ▪ Líčení ▪ Trvalé depilace ▪ Depilace a bra­zil­ská depilace ▪ Parafínový zábal

Permanentní make-up (PMU )

Permanenetní make-up obočí

Toužíte po hus­tém, vytva­ro­va­ném obo­čí, ale pří­ro­da vás v tom­to smě­ru neob­da­ři­la? Pak vyzkou­šej­te per­ma­nent­ní make up. Jedná se o meto­du, kte­rá doká­že zvý­raz­nit při­ro­ze­nou krá­su a opra­vit malé nedo­stat­ky obočí.

Permanentní make up lze pro­vá­dět celo­roč­ně. Po zákro­ku jsou sice urči­tá ome­ze­ní a musí se dodr­žo­vat něko­lik pra­vi­del, ale nejed­ná se o nic vel­ké­ho. Například se po apli­ka­ci nedo­po­ru­ču­je navště­vo­vat solári­um, sau­nu nebo bazén. Místo per­ma­nent­ní­ho make-upu je nut­né udr­žo­vat v čis­to­tě a jem­ně ošet­řo­vat dopo­ru­če­ným kré­mem. Asi po třech dnech se začnou odlu­po­vat malé stroup­ky, kte­ré ale nesmí­te odstra­ňo­vat nikdy ruč­ně. Poté, co se odloup­nou úpl­ně všech­ny, už žád­ná ome­ze­ní nejsou.

Pudrové obo­čí

Pudrová meto­da je ide­ál­ní téměř pro kaž­dou ženu, kte­rá oce­ní plněj­ší tvar své­ho obo­čí. Pigment se apli­ku­je spe­ci­ál­ním stroj­kem s ten­kou jehlou do při­ro­ze­né­ho obo­čí, díky čemuž vypa­dá objem­něj­ší a výraz­něj­ší. Pudrové obo­čí je tvo­ře­no vel­kým množ­stvím mik­ro­te­ček, kte­ré vypl­ňu­jí prázd­ná mís­ta mezi chloup­ky. Jde o veli­ce jem­nou meto­du pro­bar­ve­ní dané partie.

Doba prv­ní apli­ka­ce 3–4 hodiny/ korek­ce 1–2 hodiny