Díky při­ro­ze­nos­ti, nená­roč­nos­ti a pře­de­vším neo­do­la­tel­né­mu půva­bu, tato novin­ka otřás­la svě­tem. Pořiďte si nád­her­né dlou­hé a při­ro­ze­né řasy, kte­ré Vám budou ženy tiše závi­dět a muži obdi­vo­vat. Prodloužené zato­če­né řasy orá­mu­jí Vaše oko neo­do­la­tel­nou dél­kou, obje­mem a doda­jí Vašemu pohle­du smy­sl­nou a vzru­šu­jí­cí jis­kru. A záro­veň nevin­nost, když je sklopíte…

Prodlužování řas lepe­ním řasa na řasu Syntetické řasy BLINK LASH jsou pří­mo urče­né pro pro­dlu­žo­vá­ní řas. Vlákna těch­to řas jsou vyleš­tě­ná spe­ci­ál­ní meto­dou, kte­rá vylep­šu­je spo­je­ní syn­te­tic­ké řasy a řasy vlast­ní. Vlákna řas jsou v sou­čas­nos­ti vylep­še­né o mik­ro­pó­ry, kte­ré opti­ma­li­zu­jí spo­je­ní mezi vlast­ní řasou a řasou syn­te­tic­kou. Speciální adhe­zi­vum BLINK LASH se vsa­ku­je do mik­ro­pó­rů těch­to řas a po kon­tak­tu s vlast­ní řasou se ihned doko­na­le při­le­pí. Všechny pou­ží­va­né výrob­ky jsou originál.

Při apli­ka­ci je při­le­pe­na vždy jed­na syn­te­tic­ká řasa na jed­nu řasu vlast­ní. Tím se sta­ne pro­dlou­že­ní řas napros­to při­ro­ze­né (řasy se i při­ro­ze­ně cho­va­jí). Takto pro­dlou­že­né řasy jsou odol­né vůči vodě, poce­ní, slzám i bazé­no­vým che­mi­ká­li­ím. Při ošet­ře­ní apli­ku­je­me maxi­mál­ní počet řas, u dostat­ku zdra­vých a vhod­ných řas se jed­ná mini­mál­ně o 70 – 80 kusů na jed­no oko. 

Dle čeho je vybrá­na správ­ná dél­ka řas? Přirozená dél­ka vlast­ních řas je nej­krat­ší u vnitř­ní­ho a vněj­ší­ho kout­ku a nejdel­ší řasy jsou upro­střed oka. Přírodní řasy musí tvo­řit nejmé­ně 1/3 dél­ky pro­dlou­že­ní, kte­ré chce­te apli­ko­vat. Delší pro­dlou­že­ní pří­rod­ní řasa neu­ne­se a může to tedy potom vést k její­mu uvol­ně­ní z foli­ku­lu a vypadnutí.

Jak dlou­ho pro­dlou­že­né řasy vydrží? Při správ­né apli­ka­ci a správ­né péči kli­ent­ky, vydr­ží pro­dlou­že­né řasy BLINK LASH stej­ně dlou­ho, jako pří­rod­ní řasa. Protože řasy při­ro­ze­ně vypa­dá­va­jí, dopo­ru­ču­je se tří­tý­den­ní dopl­ňo­vá­ní pro­dlou­že­ní, aby řasy vypa­da­ly stá­le plné. 

Poškozuje pro­dlou­že­ní řas pří­rod­ní řasy? Prodloužení je při­le­pe­no na kera­ti­ni­zo­va­nou část pří­rod­ní řasy a je vel­mi leh­ké. Proto nemů­že způ­so­bit žád­né poško­ze­ní. Každý z našich výrob­ků je důklad­ně tes­to­va­ný týmem zku­še­ných tech­ni­ků, aby byla zaru­če­na nezávadnost. 

Kolik pro­dlou­že­ných řas by se mělo nalepit? Záleží na kva­li­tě pří­rod­ních řas a jejich počtu. Pokud má zákaz­ni­ce dosta­tek vlast­ních zdra­vých řas, je dob­ré apli­ko­vat co nej­ví­ce, tedy cca 70–80 řas. Péče o řasy — prv­ních 24 hodin po pro­dlou­že­ní se vyhnout kon­tak­tu s vodou a po 48 hodin kon­tak­tu s párou — den­ně řasy pro­če­sá­vat kar­táč­kem, aby se neza­cu­cha­ly — na oční oko­lí pou­ží­vat spe­ci­ál­ní odli­čo­va­dla — vyhnout se mnu­tí oka Doba prv­ní apli­ka­ce: cca 90–120 minut Doba dopl­ně­ní: cca 60 minut