▪ Kosmetické ošet­ření pleti ▪ Galvanická žehlička ▪ Ultarzvukový peeling ▪ Chemický peeling ▪ Líčení ▪ Depilace
▪ Parafínový zábal ▪ P-SHINE ▪ Prodlužování řas ▪ Focení ▪Body Wraps

 
 
Díky při­ro­ze­nosti, nená­roč­nosti a pře­de­vším neo­do­la­tel­nému půvabu, tato novinka otřásla svě­tem. Pořiďte si nád­herné dlouhé a při­ro­zené řasy, které Vám budou ženy tiše závi­dět a muži obdi­vo­vat. Prodloužené zato­čené řasy orá­mují Vaše oko neo­do­la­tel­nou dél­kou, obje­mem a dodají Vašemu pohledu smy­sl­nou a vzru­šu­jící jis­kru. A záro­veň nevin­nost, když je sklopíte…

Prodlužování řas lepe­ním řasa na řasu
Syntetické řasy BLINK LASH jsou přímo určené pro pro­dlu­žo­vání řas. Vlákna těchto řas jsou vyleš­těná spe­ci­ální meto­dou, která vylep­šuje spo­jení syn­te­tické řasy a řasy vlastní.
Vlákna řas jsou v sou­čas­nosti vylep­šené o mik­ro­póry, které opti­ma­li­zují spo­jení mezi vlastní řasou a řasou syn­te­tic­kou. Speciální adhe­zi­vum BLINK LASH se vsa­kuje do mik­ro­pórů těchto řas a po kon­taktu s vlastní řasou se ihned doko­nale při­lepí. Všechny pou­ží­vané výrobky jsou originál.

Při apli­kaci je při­le­pena vždy jedna syn­te­tická řasa na jednu řasu vlastní. Tím se stane pro­dlou­žení řas naprosto při­ro­zené (řasy se i při­ro­zeně cho­vají). Takto pro­dlou­žené řasy jsou odolné vůči vodě, pocení, slzám i bazé­no­vým che­mi­ká­liím. Při ošet­ření apli­ku­jeme maxi­mální počet řas, u dostatku zdra­vých a vhod­ných řas se jedná mini­málně o 70 – 80 kusů na jedno oko.

Dle čeho je vybrána správná délka řas?
Přirozená délka vlast­ních řas je nej­kratší u vnitř­ního a vněj­šího koutku a nejdelší řasy jsou upro­střed oka. Přírodní řasy musí tvo­řit nejméně 1/3 délky pro­dlou­žení, které chcete apli­ko­vat. Delší pro­dlou­žení pří­rodní řasa neu­nese a může to tedy potom vést k jejímu uvol­nění z foli­kulu a vypadnutí.

Jak dlouho pro­dlou­žené řasy vydrží?
Při správné apli­kaci a správné péči kli­entky, vydrží pro­dlou­žené řasy BLINK LASH stejně dlouho, jako pří­rodní řasa. Protože řasy při­ro­zeně vypa­dá­vají, dopo­ru­čuje se tří­tý­denní dopl­ňo­vání pro­dlou­žení, aby řasy vypa­daly stále plné.

Poškozuje pro­dlou­žení řas pří­rodní řasy?
Prodloužení je při­le­peno na kera­ti­ni­zo­va­nou část pří­rodní řasy a je velmi lehké. Proto nemůže způ­so­bit žádné poško­zení. Každý z našich výrobků je důkladně tes­to­vaný týmem zku­še­ných tech­niků, aby byla zaru­čena nezávadnost.

Kolik pro­dlou­že­ných řas by se mělo nale­pit?
Záleží na kva­litě pří­rod­ních řas a jejich počtu. Pokud má zákaz­nice dosta­tek vlast­ních zdra­vých řas, je dobré apli­ko­vat co nej­více, tedy
cca 70–80 řas.

Péče o řasy
– prv­ních 24 hodin po pro­dlou­žení se vyhnout kon­taktu s vodou a po 48 hodin kon­taktu s párou
– denně řasy pro­če­sá­vat kar­táč­kem, aby se neza­cu­chaly
— na oční okolí pou­ží­vat spe­ci­ální odli­čo­va­dla
— vyhnout se mnutí oka

Doba první apli­kace: cca 120 minut
Doba dopl­nění: cca 60 minut