▪ Kosmetické ošet­ře­ní pleti ▪ Mezoterapie pomo­ci COLLAPEN PERA ▪ Permanentní make-up (PMU ) ▪ Lash Filler PDT svě­tel­ná terapie ▪ Chemický pee­ling MEDIK8 ▪ Líčení ▪ Trvalé depilace ▪ Depilace a bra­zil­ská depilace ▪ Parafínový zábal

Prodlužování řas (Aplikace 2D řas)

Díky při­ro­ze­nos­ti, nená­roč­nos­ti a pře­de­vším neo­do­la­tel­né­mu půva­bu, tato novin­ka otřás­la svě­tem. Pořiďte si nád­her­né dlou­hé a při­ro­ze­né řasy, kte­ré Vám budou ženy tiše závi­dět a muži obdi­vo­vat. Prodloužené zato­če­né řasy orá­mu­jí Vaše oko neo­do­la­tel­nou dél­kou, obje­mem a doda­jí Vašemu pohle­du smy­sl­nou a vzru­šu­jí­cí jis­kru. A záro­veň nevin­nost, když je sklopíte…

Prodlužování řas lepe­ním řasa na řasu
Řasy Glamour Lashes jsou pří­mo urče­né pro pro­dlu­žo­vá­ní řas.

Při apli­ka­ci je při­le­pe­na vždy jed­na syn­te­tic­ká řasa na jed­nu řasu vlast­ní. Tím se sta­ne pro­dlou­že­ní řas napros­to při­ro­ze­né (řasy se i při­ro­ze­ně cho­va­jí). Takto pro­dlou­že­né řasy jsou odol­né vůči vodě, poce­ní, slzám i bazé­no­vým che­mi­ká­li­ím. Při ošet­ře­ní apli­ku­je­me maxi­mál­ní počet řas, u dostat­ku zdra­vých a vhod­ných řas se jed­ná mini­mál­ně o 70 – 100 kusů na jed­no oko.

Dle čeho je vybrá­na správ­ná dél­ka řas?
Přirozená dél­ka vlast­ních řas je nej­krat­ší u vnitř­ní­ho a vněj­ší­ho kout­ku a nejdel­ší řasy jsou upro­střed oka. Přírodní řasy musí tvo­řit nejmé­ně 1/3 dél­ky pro­dlou­že­ní, kte­ré chce­te apli­ko­vat. Delší pro­dlou­že­ní pří­rod­ní řasa neu­ne­se a může to tedy potom vést k její­mu uvol­ně­ní z foli­ku­lu a vypadnutí.

Jak dlou­ho pro­dlou­že­né řasy vydrží?

Při správ­né péči kli­ent­ky, vydr­ží pro­dlou­že­né řasy dva až tři týd­ny v krás­ném, plném stavu.

Péče o řasy

  • prv­ních 24 hodin po pro­dlou­že­ní se vyhnout kon­tak­tu s vodou a po 48 hodin kon­tak­tu s párou
  • den­ně řasy pro­če­sá­vat kar­táč­kem, aby se nezacuchaly
  • na oční oko­lí pou­ží­vat spe­ci­ál­ní odličovadla
  • vyhnout se mnu­tí oka

Doba a cena prv­ní apli­ka­ce: cca. 90–120 minut, 1850 Kč
Doba a cena dopl­ně­ní: cca. 60 minut, 500 Kč při dopl­ně­ní do 4 týdnů