▪ Kosmetické ošet­ře­ní pleti  ▪ Galvanická žehlička  ▪ Ultarzvukový peeling ▪ Chemický peeling ▪ Líčení ▪ Depilace
▪ Parafínový zábal ▪ P‑SHINE ▪ Prodlužování řas ▪ Focení ▪Body Wraps

 
 
Revoluční meto­da trva­lé na řasy bez zlo­me­ných řas a natá­ček od fir­my Almaf.
Převratný pro­fe­si­o­nál­ní sys­tém úpra­vy, nátá­če­ní a tva­ro­vá­ní očních řas.
Trvalá na řasy napo­má­há zvý­raz­nit při­ro­ze­nou linii řas a tím i celé­ho oka. Oči jsou výraz­něj­ší, optic­ky zvět­še­né, řasy krás­ně nato­če­né a vidi­tel­né. Trvalá na řasy je urče­na všem ženám a dív­kám. Hlavně však těm, kte­ré mají řasy rov­né, krát­ké nebo nevýrazné.

Trvalou na řasy získáte

  • optic­ky zvět­še­né a roz­jas­ně­né oči 
  • může se pou­žít v kom­bi­na­ci s Sexy look maskarou 
  • vynik­nou i krát­ké a říd­ké řasy 
  • zvý­raz­ně­nou linii řas 
  • dlou­hé a rov­né řasy jsou krás­ně nato­če­né a vytvo­ří půvab­ný vějíř 
  • není potře­ba pou­ží­vat kleš­tič­ky na řasy 
  • nevy­ža­du­je natáč­ky na řasy 
  • může se pou­žít v kom­bi­na­ci s bar­ve­ním řas

Trvalá na řasy se pro­vá­dí pomo­cí sili­ko­no­vých pod­lo­žek ve třech růz­ných veli­kos­tech, na kte­ré se řasy hor­ní­ho víč­ka při­chy­tí. Postup je obdob­ný jako u trva­lé na vla­sy – trva­lá v podo­bě gelu a usta­lo­va­če. Přípravky jsou spe­ci­ál­ně pro pou­ži­tí v oko­lí očí, tak­že nehro­zí žád­né nebez­pe­čí. Po urči­té době půso­be­ní a po sun­dá­ní natá­ček jsou řasy krás­ně nato­če­né. Po ukon­če­ní trva­lé na řasy se apli­ku­je výživ­ný olej nebo sexy look mascara.

Tato trva­lá řasy neni­čí. Je však dob­ré se o ně sta­rat, a to nejen po apli­ka­ce trva­lé. Je nut­né odli­čo­vat ole­jíč­kem, kte­rý řasy rege­ne­ru­je. Tuto pro­cedu­ru pro­vá­děj­te šetr­ně, nejen vzhle­dem k řasám, ale i cit­li­vé­mu oční­mu oko­lí. Řasy by se nemě­ly sil­ně mnout, a to ani v pří­pa­dě, že na nich není trva­lá, pro­to­že se tím lámou.

Trvalá na řasy vydr­ží 4 až 12 týd­nů a je mož­no ji bez poško­ze­ní a pro­blé­mů zno­vu aplikovat.

Trvalá na řasy je samo­stat­ný úkon, kte­rý zabe­re i s násled­ným bar­ve­ním řas 45 až 60 min.