▪ Kosmetické ošet­ře­ní pleti ▪ Mezoterapie pomo­ci COLLAPEN PERA ▪ Permanentní make-up (PMU ) ▪ Lash Filler PDT svě­tel­ná terapie ▪ Chemický pee­ling MEDIK8 ▪ Líčení ▪ Trvalé depilace ▪ Depilace a bra­zil­ská depilace ▪ Parafínový zábal

ZBAVTE SE CHLOUPKŮ JEDNOU PRO VŽDY S EPILFREE

Významně zpo­ma­lit nebo zce­la zasta­vit růst chlu­pů – to doká­že revo­luč­ní sérum Epilfree. Jedná se o pro­fe­si­o­nál­ní pro­dukt, kte­rý mohou apli­ko­vat pou­ze cer­ti­fi­ko­va­ní pro­fe­si­o­ná­lo­vé. Plnohodnotně nahra­zu­je laser či IPL, opro­ti nim má však řadu výhod. V sou­čas­né době se jed­ná o jedi­ný kos­me­tic­ký pro­dukt své­ho dru­hu na svě­to­vém trhu. 

  • kon­cen­t­rá­ty Epilfree obsa­hu­jí pou­ze 100 % pří­rod­ní suroviny
  • oce­ní je tak i kli­ent­ky, kte­ré upřed­nost­ňu­jí pří­rod­ní produkty.
  • účin­nos­tí se Epilfree vyrov­ná pří­stro­jo­vé epi­la­ci, opro­ti ní má však řadu výhod
  • pro blond, šedi­vé  i zrza­vé chlupy
  • kon­cen­t­rá­ty fun­gu­jí stej­ně dob­ře pro všech­ny typy ple­ti i chloupků
  • na roz­díl od lase­ru se  Epilfree hodí i na pokož­ku s tetováním
  • Epilfree může­te bez­peč­ně pou­ží­vat i v létě, bez rizi­ka vzni­ku pig­men­to­vých skvrn

https://www.epilfree.cz/wp-content/uploads/2022/03/produkt3-1.jpg

Postup ošet­ře­ní Epilfree

Ošetření pro­bí­há ve 2 fázích. V prv­ní fázi se pro­ve­de samot­ná depi­la­ce a pokož­ka se ošet­ří akti­vá­to­rem. Po pou­ži­tí akti­vá­to­ru pokož­ka změk­ne a vla­so­vý foli­kul se až 4x zvět­ší. V dal­ší fázi apli­ku­ji sérum, kte­ré díky před­cho­zí­mu pou­ži­tí akti­vá­to­ru pro­nik­ne dosta­teč­ně hlu­bo­ko ke kořínkům.

Ošetření Epilfree pro­bí­há vět­ši­nou 1x za měsíc a pro kom­plet­ní zasta­ve­ní růstu chlu­pů je nut­no absol­vo­vat 4–12 apli­ka­cí. Výrazné výsled­ky se ale obvykle dosta­vu­jí už po prv­ních pár apli­ka­cích.

Příprava před Epilfree

  • na ošet­řo­va­nou oblast nena­ná­šej­te žád­né pří­prav­ky před depilací

Péče po depi­la­ci s Epilfree

  • ošet­ře­ná oblast musí být 6 hodin v klidu 
  • bez spr­cho­vá­ní, poce­ní a podob­ně, aby nedo­šlo k vypla­ve­ní Epilfree z vla­so­vé­ho foli­ko­lu  a moh­lo maxi­mál­ně působit