▪ Kosmetické ošet­ře­ní pleti  ▪ Galvanická žehlička  ▪ ultar­zvu­ko­vý peeling ▪ Chemický peeling ▪ Líčení ▪ Depilace ▪ Parafínový zábal ▪ P‑SHINE ▪ Prodlužování řas ▪ Focení ▪Body Wraps

NOVINKA v kos­me­tic­kém ošet­ření. Toto ošet­ření se pro­vádí pomo­cí ultra­zvu­kové špacht­le „skin scrubber“, kte­rá pra­cuje na prin­cipu veli­ce jem­ných vyso­ko­frekvenč­ních vib­rací. Tyto vib­race účin­ně čis­tí a odstra­ňují nečis­toty z pórů a povr­chové odum­řelé buň­ky (pee­ling) a záro­veň jem­ně masí­rují pleť. Tím při­spívá k rege­ne­raci, akti­vaci meta­bo­lismu ple­ti a sou­časně umož­ňuje snaz­ší pří­sun živin a vody do hlub­ších vrs­tev pokož­ky. Čiš­tění ple­ti ultra­zvu­kem půso­bí pří­z­nivě na cuper­osu (popraska­né žil­ky), zlep­šení hyd­ra­tace, léčí akné a má řadu dal­ších vyso­ce pozi­tiv­ních účin­ků. Teplo a mik­ro­ma­sáž způ­so­bují roz­ta­ho­vání cév a tím lep­ší záso­bo­vání buněk kys­lí­kem a živi­nami, akti­vuje se mezi­bu­něčná teku­tina a odvod zplo­din meta­bo­lismu a celá tkáň se tak­to "čis­tí" zevnitř.
Ultrazvuk pomů­že uvol­nit ucpa­né póry, zjem­nit vrás­ky, ošet­řit akné a zba­vit kůži nad­by­teč­ných odum­ře­lých buněk a nečis­tot. Ošetřená kůže je opět hlad­ká, pruž­ná a rozjasněná.

Přístroj Skin Scrubber Peeling pra­cuje v něko­lika fázích:
– čiš­tění pokož­ky
– vpra­vo­vání sér do pokož­ky
– zklid­nění podráž­děné pokožky

Ošetření ultra­zvu­kem si bohu­žel nemo­hou dopřát oso­by, kte­ré mají kar­di­os­ti­mu­lá­tor, těhot­né ženy, oso­by trpí­cí epi­lep­sií a závaž­ným one­moc­ně­ním srd­ce nebo kte­ré mají čer­s­tvý zánět na ošet­řo­vané kůži.