▪ Kosmetické ošetření pleti ▪ Galvanická žehlička ▪ Ultarzvukový peeling ▪ Chemický peeling ▪ Líčení ▪ Depilace
▪ Parafínový zábal ▪ P-SHINE ▪ Prodlužování řas ▪ Focení ▪Body Wraps

 
 
NOVINKA v kos­me­tic­kém ošet­ření. Toto ošet­ření se pro­vádí pomocí ultra­zvu­kové špachtle „skin scrubber“, která pra­cuje na prin­cipu velice jem­ných vyso­ko­frekvenč­ních vib­rací. Tyto vib­race účinně čistí a odstra­ňují nečis­toty z pórů a povr­chové odum­řelé buňky (pee­ling) a záro­veň jemně masí­rují pleť. Tím při­spívá k rege­ne­raci, akti­vaci meta­bo­lismu pleti a sou­časně umož­ňuje snazší pří­sun živin a vody do hlub­ších vrs­tev pokožky. Čiš­tění pleti ultra­zvu­kem působí pří­z­nivě na cuper­osu (popraskané žilky), zlep­šení hyd­ra­tace, léčí akné a má řadu dal­ších vysoce pozi­tiv­ních účinků. Teplo a mik­ro­ma­sáž způ­so­bují roz­ta­ho­vání cév a tím lepší záso­bo­vání buněk kys­lí­kem a živi­nami, akti­vuje se mezi­bu­něčná teku­tina a odvod zplo­din meta­bo­lismu a celá tkáň se takto „čistí“ zevnitř.
Ultrazvuk pomůže uvol­nit ucpané póry, zjem­nit vrásky, ošet­řit akné a zba­vit kůži nad­by­teč­ných odum­ře­lých buněk a nečis­tot. Ošetřená kůže je opět hladká, pružná a roz­jas­něná.

Přístroj Skin Scrubber Peeling pra­cuje v něko­lika fázích:
– čiš­tění pokožky
– vpra­vo­vání sér do pokožky
– zklid­nění podráž­děné pokožky

Ošetření ultra­zvu­kem si bohu­žel nemo­hou dopřát osoby, které mají kar­di­os­ti­mu­lá­tor, těhotné ženy, osoby trpící epi­lep­sií a závaž­ným one­moc­ně­ním srdce nebo které mají čer­s­tvý zánět na ošet­řo­vané kůži.