Vítám vás na strán­kách, kte­ré vám umož­ní nahléd­nout do mého a snad i vaše­ho svě­ta krás­né, zdra­vé a při­ro­ze­né ple­ti. V dneš­ní uspě­cha­né době si veli­ce vážím kaž­dé kli­ent­ky, kte­rá si najde čas na sebe a na odbor­nou péči o svou pleť.

Myslím si, že v mé nabíd­ce slu­žeb najde­te vše co pro svou rela­xa­ci a krá­su hle­dá­te. Od základ­ní­ho ošet­ře­ní, přes péči o vaše řasy až po líčení.

Byla bych ráda, kdy­by jste se cíti­la v mém salo­nu jako doma, pro­to­že i já se zde tak cítím. Salon je situ­o­ván v pří­ze­mí rodin­né­ho domu, v dob­ře dostup­né loka­li­tě, neda­le­ko par­du­bic­ké nemoc­ni­ce

Salon byl vyhod­no­cen již 5 rokem VIP salo­nem znač­ky Alcina.

Značky se kte­rý­mi pra­cu­ji jsou mou srdeč­ní zále­ži­tos­tí: Alcina a Dr. Baumann

O značce ALCINA

Alcina je znač­ka pěs­tí­cí, vla­so­vé a deko­ra­tiv­ní kos­me­ti­ky, kte­rou zalo­žil v roce 1946 Dr. Kurt Wolff. Počátky saha­jí až do roku 1905, kdy lékár­ník Dr. August Wolff zalo­žil v Bielefeldu far­ma­ceu­tic­ký pod­nik zabý­va­jí­cí se pro­ble­ma­ti­kou kůže. Díky inten­ziv­ní­mu výzku­mu vyvi­nul prv­ní der­ma­to­lo­gic­ky účin­né lát­ky.
V roce 1942 pře­vzal vede­ní fir­my jeho syn Dr. Kurt Wolff a nadá­le vedl výzkum zce­la ve šlé­pě­jích své­ho otce. Zjistil, že kůže je zdra­vá a krás­ná jen teh­dy, pokud se nachá­zí ve své při­ro­ze­né rov­no­vá­ze. A pro­to­že kaž­dá pleť je jiná, vznik­ly kos­me­tic­ké pří­prav­ky, kte­ré odpo­ví­da­jí indi­vi­du­ál­ním potře­bám jed­not­li­vých tipů ple­ti.
Na těch­to zákla­dech vznik­la v roce 1946 „ALCINA KOSMETIK
Díky nej­mo­der­něj­ší tech­no­lo­gii a spe­ci­ál­ním lát­kám vznik­ly pří­prav­ky na nej­vyš­ší úrov­ni, kte­ré jsou maxi­mál­ně sne­si­tel­né a mají opti­mál­ní úči­nek. Jsou vyví­je­ny s cílem udr­žo­vat, posi­lo­vat a chrá­nit pleť a vla­sy před škod­li­vý­mi vli­vy pro­stře­dí. Moderní, vědec­ké a tech­no­lo­gic­ké zna­los­ti se zís­ká­va­jí spo­lu­prá­cí s reno­mo­va­ný­mi der­ma­to­lo­gy a uni­ver­zit­ní­mi kli­ni­ka­mi. Firma Alcina garan­tu­je vyso­kou kva­li­tu a bez­peč­nost pří­prav­ků. Všechny pří­prav­ky se podro­bu­jí přís­ným kon­t­ro­lám kva­li­ty a jsou samo­zřej­mě der­ma­to­lo­gic­ky testovány.