ÚVOD

Kosmetické stu­dio jsem zalo­žila, pro­tože jsem se chtěla odli­šit od „továr­ního“ pojetí dneš­ních kos­me­tic­kých slu­žeb, pre­zen­to­va­ného sty­lem „co nej­více kli­en­tek za co nej­kratší dobu“. To, co jsem sama postrá­dala při návště­vách vět­šiny kos­me­tic­kých stu­dií, jsem se roz­hodla zpřístup­nit nejen sobě, ale i jiným ženám. Vytvořila jsem stu­dio s vysoce indi­vi­du­ál­ním poje­tím a důra­zem na osobní pří­stup ke každé kli­entce.
Při zaklá­dání stu­dia jsem řešila dilema mezi druhem nabí­ze­ných slu­žeb a maxi­mální kva­li­tou produktů — výsled­kem jsou luxusní produkty v péči o vaši pleť. Po dlou­hém zva­žo­vání jakou kos­me­tiku k mé práci zvo­lím jsem se roz­hodna pro oblíbenou a velice kva­litní kos­me­tiku ALCINA.

O značce ALCINA

Alcina je značka pěstící, vlasové a dekorativní kosmetiky, kterou založil v roce 1946 Dr. Kurt Wolff. Počátky sahají až do roku 1905, kdy lékárník Dr. August Wolff založil v Bielefeldu farmaceutický podnik zabývající se problematikou kůže. Díky intenzivnímu výzkumu vyvinul první dermatologicky účinné látky.
V roce 1942 převzal vedení firmy jeho syn Dr. Kurt Wolff a nadále vedl výzkum zcela ve šlépějích svého otce. Zjistil, že kůže je zdravá a krásná jen tehdy, pokud se nachází ve své přirozené rovnováze. A protože každá pleť je jiná, vznikly kosmetické přípravky, které odpovídají individuálním potřebám jednotlivých tipů pleti.
Na těchto základech vznikla v roce 1946 „ALCINA KOSMETIK“
Díky nejmodernější technologii a speciálním látkám vznikly přípravky na nejvyšší úrovni, které jsou maximálně snesitelné a mají optimální účinek. Jsou vyvíjeny s cílem udržovat, posilovat a chránit pleť a vlasy před škodlivými vlivy prostředí. Moderní, vědecké a technologické znalosti se získávají spoluprácí s renomovanými dermatology a univerzitními klinikami. Firma Alcina garantuje vysokou kvalitu a bezpečnost přípravků. Všechny přípravky se podrobují přísným kontrolám kvality a jsou samozřejmě dermatologicky testovány.