ÚVOD

Kosmetické stu­dio jsem zalo­žila, pro­tože jsem se chtěla odli­šit od „továr­ního“ pojetí dneš­ních kos­me­tic­kých slu­žeb, pre­zen­to­va­ného sty­lem „co nej­více kli­en­tek za co nej­kratší dobu“. To, co jsem sama postrá­dala při návště­vách vět­šiny kos­me­tic­kých stu­dií, jsem se roz­hodla zpřístup­nit nejen sobě, ale i jiným ženám. Vytvořila jsem stu­dio s vysoce indi­vi­du­ál­ním poje­tím a důra­zem na osobní pří­stup ke každé kli­entce.
Při zaklá­dání stu­dia jsem řešila dilema mezi dru­hem nabí­ze­ných slu­žeb a maxi­mální kva­li­tou pro­duktů — výsled­kem jsou luxusní pro­dukty v péči o vaši pleť. Po dlou­hém zva­žo­vání jakou kos­me­tiku k mé práci zvo­lím jsem se roz­hodna pro oblí­be­nou a velice kva­litní kos­me­tiku ALCINA.

O značce ALCINA

Alcina je značka pěs­tící, vla­sové a deko­ra­tivní kos­me­tiky, kte­rou zalo­žil v roce 1946 Dr. Kurt Wolff. Počátky sahají až do roku 1905, kdy lékár­ník Dr. August Wolff zalo­žil v Bielefeldu far­ma­ceu­tický pod­nik zabý­va­jící se pro­ble­ma­ti­kou kůže. Díky inten­ziv­nímu výzkumu vyvi­nul první der­ma­to­lo­gicky účinné látky.
V roce 1942 pře­vzal vedení firmy jeho syn Dr. Kurt Wolff a nadále vedl výzkum zcela ve šlé­pě­jích svého otce. Zjistil, že kůže je zdravá a krásná jen tehdy, pokud se nachází ve své při­ro­zené rov­no­váze. A pro­tože každá pleť je jiná, vznikly kos­me­tické pří­pravky, které odpo­ví­dají indi­vi­du­ál­ním potře­bám jed­not­li­vých tipů pleti.
Na těchto zákla­dech vznikla v roce 1946 „ALCINA KOSMETIK
Díky nej­mo­der­nější tech­no­lo­gii a spe­ci­ál­ním lát­kám vznikly pří­pravky na nej­vyšší úrovni, které jsou maxi­málně sne­si­telné a mají opti­mální úči­nek. Jsou vyví­jeny s cílem udr­žo­vat, posi­lo­vat a chrá­nit pleť a vlasy před škod­li­vými vlivy pro­středí. Moderní, vědecké a tech­no­lo­gické zna­losti se zís­ká­vají spo­lu­prácí s reno­mo­va­nými der­ma­to­logy a uni­ver­zit­ními kli­ni­kami. Firma Alcina garan­tuje vyso­kou kva­litu a bez­peč­nost pří­pravků. Všechny pří­pravky se podro­bují přís­ným kon­t­ro­lám kva­lity a jsou samo­zřejmě der­ma­to­lo­gicky testovány.